Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Cena jedného výtlačku je 1,50 €, predplatné na jeden výtlačok je 1,10 €, predplatné na všetky čísla 1 až 6 v rámci ročníka časopisu je 6,60 €. V príkaze na úhradu je potrebné uviesť variabilný symbol, a to číslo ročníka, ktorého sa úhrada týka (napr. 2017, 2018, atď). Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, resp. názov firmy predplatiteľa. Pri úhrade poštovým poukazom je potrebné uviesť do správy pre adresáta „PREDPLATNÉ TATRY“. Staršie vydania časopisu záujemcom redakcia nedoposiela.

Objednávka predplatného Časopisu TATRY

Počet výtlačkov každého objednaného čísla časopisu.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel a dobu vybavenia vašej požiadavky uvedenej vo formulári. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Vaše údaje nebudú sprístupnené, či poskytnuté tretím osobám.

Predplatné v SR: číslo účtu: SK6981800000007000086192
Predplatné v ČR:
MediaCall, s.r.o., export/import
Vídeňská 546/55, 639 00 Brno
tel. +420 532 165 165
e-mail: import@mediacall.cz

Nevyžiadané príspevky redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy a skracovania materiálov, ako aj výberu titulkov. Názory autorov jednotlivých článkov sa nemusia zhodovať s oficiálnym stanoviskom vydavateľa. Prevzatie textových a grafických materiálov z časopisu je dovolené len so súhlasom redakcie a pri rešpektovaní autorských práv.
Redakčná uzávierka je dva týždne pred vydaním časopisu.

Evidenčné číslo: EV4596/12
ISSN 1335-6828