Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Časopis TATRY

Časopis TATRY vychádza od roku 1962 a v súčasnosti ako dvojmesačník informuje o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Vychádza šesťkrát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Cena jedného výtlačku je 1,50 €, predplatné na jeden výtlačok je 1,10 €, predplatné na všetky čísla 1 až 6 v rámci ročníka časopisu je 6,60 €. V príkaze na úhradu je potrebné uviesť variabilný symbol, a to číslo ročníka, ktorého sa úhrada týka (napr. 2017, 2018, atď). Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, resp. názov firmy predplatiteľa. Pri úhrade poštovým poukazom je potrebné uviesť do správy pre adresáta „PREDPLATNÉ TATRY“. Staršie vydania časopisu záujemcom redakcia nedoposiela.

Objednávka predplatného Časopisu TATRY

Počet výtlačkov každého objednaného čísla časopisu.

Predplatné v SR: číslo účtu: SK6981800000007000086192
Predplatné v ČR: MediaCall, s.r.o., export/import, Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, tel. +420 532 165 165, e-mail: import@mediacall.cz

Nevyžiadané príspevky redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy a skracovania materiálov, ako aj výberu titulkov. Názory autorov jednotlivých článkov sa nemusia zhodovať s oficiálnym stanoviskom vydavateľa. Prevzatie textových a grafických materiálov z časopisu je dovolené len so súhlasom redakcie a pri rešpektovaní autorských práv.
Redakčná uzávierka je dva týždne pred vydaním časopisu.

Evidenčné číslo: EV4596/12
ISSN 1335-6828

Vydavateľ:
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica č. 66
059 60 Tatranská Lomnica
Adresa redakcie:
059 60 Tatranská Lomnica
+421 52 478 0374
redakciatatry@gmail.com
Vedúca redaktorka:
Mgr. Martina Petránová
+421 903 987 594

TATRY č. 2/2018

TATRY č. 2/2018

Prináša zaujímavé informácie o všetkom, čo sa v Tatrách deje.

e-mail | archív vydaní

Predplatné časopisu TATRY

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Predplatné časopisu si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára.

Vetrová kalamita 19. novembra 2004

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novembra 2004 sa na južných stráňach Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny odohrala dráma, ktorá vzbudila záujem verejnosti v celej strednej Európe.