Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Ekovýchova

Prácu so školami v rámci Štátnych lesov TANAPu koordinuje Odbor prác celospoločenského významu. Jej cieľom je vzbudiť záujem o územie Tatranského národného parku, pochopiť jeho jedinečnosť a vzácnost. Poznanie územia je totiž jeden z predpokladov dobrého vzťahu k nemu. Cieľovou skupinou sú žiaci a učitelia miestnych základných škôl.

Ako sme začínali?

Na Náučnej geologickej ploche Podmuráň

Približne pred piatimi rokmi sa nám podarilo dať tejto činnosti kvalitnejšiu podobu. Využili sme ponuku Národného lesníckeho centra vo Zvolene a na rekvalifikačný kurz Lesná pedagogika sme poslali aj našich pracovníkov. Počas deviatich dní kurzu získali absolventi základné vedomosti o pedagogike, komunikácii, vývoji detí v rôznom veku, no aj praktické zručnosti, ktoré si so školákmi mohli precvičiť priamo na kurze. Každý z vyškolených pracovníkov sa po dohode s riaditeľstvami škôl v mieste bydliska alebo pracoviska má možnosť venovať žiakom od druhej do deviatej triedy. V súčasnosti máme približne dvadsať lesných pedagógov. V školskom roku 2006/2007 spolupracujeme s viac ako 580 žiakmi z 27 školských tried z 19 základných škôl.

Lesná pedagogika

Ako vzniká strom – vyplňovanie úloh v pracovnom liste

Lesná pedagogika sa po prvýkrát udomácnila v nemecky hovoriacich krajinách (Waldpädagogik) odkiaľ sa postupne dostávala k nám. Pod týmto pojmom sa skrývajú rôzne spôsoby prezentácie a výučby, pomocou ktorých školákom no i laickej verejnosti približujeme tému lesa a prírody všeobecne. Podstatou takejto formy učenia sú ekohry, či inak povedané zážitkové učenie. Teda učenie pomocou zážitku. Zážitkové učenieJeho podstata by sa dala charakterizovať aj sloganom: „Povedz mi – a ja zabudnem, ukáž mi – aj ja si zapamätám, nechaj ma konať – a ja pochopím“. Účastník ekohier sám prichádza na riešenia, čo je veľmi dôležité pre zapamätateľnosť až osvojenie si javu. Veľmi vhodné je zážitkové učenie urobiť s deťmi na úplný začiatok spolupráce – deťom sa tak dá lepšia štartovacia pozícia pre vnímanie ďalších nasledujúcich stretnutí, pričom sa odbúrajú aj medziľudské bariéry. Pri ekohrách účastník zapája nielen zrak, ale aj ostatné zmysly: čuch, hmat, sluch a chuť. Po absolvovaní ekohier sa u žiakov zlepšuje vnímanie detailov v prírode. Formami práce sú zväčša prednášky, vychádzky do lesa, vysokohorské túry, besedy, výstavy, vyskúšali sme pobyty na chate, súťaže. Osvedčilo sa nám aj používanie rôznych pracovných listov, ktoré nabádajú žiakov samostatne pracovať.

Zásady práce

Spoznávanie spevavcov – vymaľovávanie hlinených vtáčikov

Zásadami práce so školami sú predovšetkým: Konkrétnosť – konkrétny lesný pedagog má na starosti konkrétnu školskú triedu z miestnej základnej školy.Pravidelnosť stretnutí – približne 6 stretnutí počas školského roka s tou istou triedou. Primeranosť – používanie výrazových prostriedkov primeraných veku žiakov. Menej je niekedy viac – nezahŕňame školákov množstvom informácií, ale zdôraznňujeme podstatu. Názornosť a živosť – používame prvky zážitkového učenia.

Poznávanie prírodnín na súťaži Putovná sova

Pri tejto práci je nevyhnutnosťou prítomnosť učiteľa, ktorý pôsobí ako pedagogický dozor, ako človek spoluorganizujúci dopravu, dbajúci na bezpečnosť žiakov, ale aj ako učiteľ, ktorý sa snaží skĺbiť učivo nadobudnuté v triede s informáciami a zážitkami získanými v lese.

Každoročným ukončením spolupráce so žiakmi počas jedného školského roka je súťaž Putovná sova, v ktorej si hravou formou navzájom preveria nadobudnuté vedomosti.

Kontakt: Ing. Igor Stavný Štátne lesy TANAPu tel.: 0903 987 597

TATRY č. 2/2018

TATRY č. 2/2018

Prináša zaujímavé informácie o všetkom, čo sa v Tatrách deje.

e-mail | archív vydaní

Predplatné časopisu TATRY

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Predplatné časopisu si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára.

Vetrová kalamita 19. novembra 2004

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novembra 2004 sa na južných stráňach Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny odohrala dráma, ktorá vzbudila záujem verejnosti v celej strednej Európe.