Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Oznamy a výzvy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - vedúci Odboru starostlivosti o lesy

16.05.2018 10:04

Riaditeľ Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Odboru starostlivosti o lesy na ústredí ŠL TANAPu Tatranská Lomnica.

Kvalifikačné predpoklady:
absolvent VŠLD LF Zvolen, resp. TU vo Zvolene s ukončeným II. stupňom vzdelania, minimálne 5 rokov praxe v prevádzke lesnej výroby, z toho aspoň 3 roky praxe v riadiacich funkciách minimálne na úrovni vedúceho odborného referenta podniku, resp. vedúceho ochranného obvodu, strediska alebo lesnej správy, platné osvedčenie OLH podľa Zákona č. 326/2005 Z.z. § 47, znalosť práce s PC v programe Webles, praktické skúsenosti s riadením pestovnej a ťažbovej činnosti a vedením plánu starostlivosti o les

Iné kritéria a požiadavky:
morálna bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:
- štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a riadiacej praxe,
- doklady o:

  • vzdelaní a absolvovaných kurzoch
  • odbornej praxi
  • občianskej bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum nástupu: 1.7.2018

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosti o účasť na výberovom konaní možno podať v termíne do 1.6.2018 v uzatvorenej obálke s označením „VK vedúci odboru SoL“ na adresu:

Štátne lesy Tatranského národného parku
Odbor UEÚaPČ
Ing. Kuchta Jozef
059 60 Tatranská Lomnica

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
fax: +421 52 47803 59
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 5/2019

TATRY č. 5/2019

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

Súťaž Putovná sova

Putovná sova

16. ročník súťaže o prírode Tatranského národného parku Registrácia
Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020