Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Oznamy a výzvy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - vedúci Odboru pozemkovej držby a reprivatizácie

27.11.2018 08:57

Riaditeľ Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho odboru pozemkovej držby a reprivatizácie ŠL TANAPu Tatranská Lomnica.

Podmienky:
ukončené vysokoškolské štúdium minimálne 2. stupňa, minimálne 10 rokov odbornej praxe v lesníckych činnostiach, resp. v činnostiach súvisiacich s pozemkovou držbou a úpravou, z toho aspoň 5 rokov praxe v riadiacich funkciách, Osvedčenie odborného lesného hospodára, potvrdenie o absolvovaní preškolenia držiteľa osvedčenia odborného lesného hospodára podľa § 48 ods. 2 písm. m) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, znalosť práce v programoch WEBLES a LGIS, spôsobilosť na výkon znaleckej činnosti pre Odbor lesníctvo, odvetvie Odhad hodnoty lesov podľa súčasnej právnej úpravy (zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – preukaz znalca, minimálne 5 ročná prax v oblasti verejného obstarávania a občianska bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
- štruktúrovaný životopis
- doklady o:

  • vzdelaní a absolvovaných kurzoch
  • odbornej praxi
  • občianskej bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- čestné prehlásenie o praxi v oblasti verejného obstarávania
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Dátum a miesto nástupu: 1.1.2019, Tatranská Lomnica

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosti o účasť na výberovom konaní možno podať v termíne do 12.12.2018 v uzatvorenej obálke s označením „VK PDR“ na adresu:

Štátne lesy Tatranského národného parku
Odbor UEÚaPČ
Ing. Kuchta Jozef
059 60 Tatranská Lomnica

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
fax: +421 52 47803 59
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 5/2019

TATRY č. 5/2019

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

Súťaž Putovná sova

Putovná sova

16. ročník súťaže o prírode Tatranského národného parku Registrácia
Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020