Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Druhovo i vekovo zmiešaný les bude v národnom parku stabilnejší

24.02.2006 14:25

Les pod Muráňom v Javorovej doline (autor: J.Slivinský) Takmer 1,5 milióna sadeníc vhodných na výsadbu vypestovaných v stredisku genofondu drevín a v lesných škôlkach môžu Štátne lesy TANAPu použiť už v tomto roku. Ide najmä o smrek obyčajný, smrekovec opadavý, borovicu lesnú a limbovú či jelšu lepkavú, javor horský, jaseň štíhly, buk lesný, brest horský a brezu bradavičnatú. Pritom dbajú o to, aby sa v území národného parku vysádzali sadenice vypestované výlučne zo semena pôvodných drevín. Ich zdrojom sú najmä tzv. uznané porasty, ktorých rozloha presahuje 2 700 ha zo 73 800 ha výmery TANAPu.

ŠL TANAPu dokážu v najbližších dvoch rokoch vďaka dostatočným zásobám semena zabezpečiť pôvodný sadbový materiál z vlastných zdrojov. A to aj napriek tomu, že vetrovou kalamitou z novembra 2004 boli uznané porasty zničené na ploche presahujúcej 520 ha. „Každoročne nazbierame stovky kilogramov šišiek a šištíc ihličnatých a semien listnatých drevín. Našim hlavným zdrojom sú tie časti lesov, o ktorých pôvode nepochybujeme alebo o ktorých vieme, že boli ľudskou činnosťou zmenené minimálne. Dôvod je jednoduchý: ak pochádza semeno z tunajších prírodných lesov, dokáže sa strom oveľa ľahšie i rýchlejšie prispôsobiť aj zmeneným ekologickým podmienkam,“ hovorí Ing. Ján Marhefka, vedúci Strediska genofondu drevín Rakúske lúky ŠL TANAPu.

V území TANAPu v správe a v užívaní ŠL TANAPu je registrovaných asi 11 ha semenných porastov, vyše 8 ha semenných sadov a 137 výberových stromov. „Kým v uznaných porastoch zbierame semeno z dospelých stromov presahujúcich výšku aj 20 m, v semenných sadoch získavame geneticky kvalitnejšie semeno z naštepených stromov maximálnej výšky do 5 m. Zber semena je tak v semenných sadoch jednoduchší, pritom nepoškodzujúci materskú drevinu. Z takto získaného semena pestujeme sadenice na stredisku genofondu drevín a v približne 40 lesných škôlkach. Ročne vypestujeme vyše 1,5 milióna výsadby schopných sadeníc a z nich značnú časť dokážeme ponúknuť aj iným subjektom spravujúcim lesy na území TANAPu ,“ poznamenáva J. Marhefka

Vhodný výber zdroja semena je zárukou kvality a stability nového lesa. Bez zabezpečenia jeho druhovej a vekovej štruktúry by však nemal opodstatnenie. „Na území národného parku v správe a užívaní ŠL TANAPu, okrem území ponechaných na samovývoj, budeme pestovať druhovo zmiešané lesy. V nich budú mať zastúpenie všetky vekové štádiá drevín. Jednoducho povedané také lesy, ktoré dokážu „prežiť“ aj v prípade bežných vetrových kalamít. Vrstevnaté porasty majú totiž oveľa väčší predpoklad, že v prípade náhleho zničenia ich najstaršej časti, zostane v ňom niečo, čo ju dokáže automaticky nahradiť. Aby však takáto štruktúra lesa zostala neporušená, je nevyhnutné do nej zasahovať cielenou výchovou počas celého života lesa,“ upresňuje J. Marhefka.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 4/2020

TATRY č. 4/2020

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020