Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Tlačové správy

"CYKL SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH PO OBU STRONACH GRANICY / CYKLUS VZDELÁVACÍCH ŠKOLENÍ PRE ZAMESTNANCOV NÁRODNÝCH PARKOV NA OBIDVOCH STRANÁCH HRANICE"

07.08.2017 11:06

  1. Szkolenia wysokogórskie i lawinowe / Vysokohorské a lavínové školenia
  2. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy / Oboznámenie sa s vzdelávacou ponukou cezhraničného partnera
  3. Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území

Najbliższe wydarzenie: Szkolenie biometryczne / Najbližšia udalosť: Biometrické školenie

PL - Szkolenie z zakresu biometryki zorganizowane będzie przez TPN dla pracowników merytorycznych i służb terenowych z obydwu Instytucji. Dotyczyć będzie sposobu poboru, zbierania i opisywania prób (odchody, pióra, padłe zwierzęta, itp.). Utrwalenie posiadanych oraz nabycie nowych umiejętności sprawi, że pracownicy będą skuteczniej wykonywać zadania związane z ochroną fauny jak również pomagać pracownikom naukowym przy prowadzonych przez nich badaniach. Fachowy pobór prób podniesie również poziom bezpieczeństwa i higieny pracowników parku (przenoszenie chorób). Szkolenie odbędzie się 19 lipca 2017 r. w Dyrekcji TPN. Rozpoczęcie szkolenia planowane jest na godz. 8.30.

SK - Školenie z biometrického prieskumu bude organizovať TPN pre meritórnych zamestnancov a terénne služby obidvoch inštitúcií. Toto školenie sa bude týkať odberov, zbierania a opisovania vzoriek (výkaly, perie, uhynuté zvieratá a pod.). Zamestnanci si upevnia svoje doterajšie schopností a naučia sa nové, vďaka čomu budú účinnejšie plniť úlohy spojené s ochranou fauny, ale aj pomáhať vedcom viesť ich výskumy. Odborný odber vzoriek zvýši bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov parku (prenášanie chorôb). Školenie sa uskutoční 19. Júla 2017 r. v budove Riaditeľstva TPNu. Začiatok školenia je plánovaný o 8.30 hod.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 / Projekt financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

TATRY č. 1/2018

TATRY č. 1/2018

Prináša zaujímavé informácie o všetkom, čo sa v Tatrách deje.

e-mail | archív vydaní

Predplatné časopisu TATRY

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Predplatné časopisu si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára.

TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 10/2015

TATRY - Slovensko-poľské vydanie č. 10/2015

Čitateľom časopisu Tatry sa dostáva do rúk spoločné poľsko – slovenské mimoriadne vydanie.

Návštevný poriadok TANAP-u

Všeobecne záväzná vyhláška o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Vetrová kalamita 19. novembra 2004

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novembra 2004 sa na južných stráňach Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny odohrala dráma, ktorá vzbudila záujem verejnosti v celej strednej Európe.