Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality, tlačové správy, upozornenia…

Tatranský národný park oslavuje 70 rokov

19.12.2018 02:05

Konferencia 70 rokov TANAP-u (autor: Martina Petránová) Tatranská Lomnica (19. decembra 2018) – Sedemdesiat rokov založenia Tatranského národného parku si dnes Štátne lesy TANAP-u pripomenuli jubilejnou medzinárodnou konferenciou, nad ktorou prevzala záštitu podpredsedníčka vlády SR, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Súčasťou podujatia bolo aj oceňovanie ľudí, ktorí zohrali významnú úlohu počas jeho doterajšej existencie.

Okrem významných míľnikov v dejinách najstaršieho a najväčšieho národného parku na Slovensku, ktorý vznikol 1. januára 1949 na základe zákona č. 11/1949 Zb. o TANAP-e schváleného Slovenskou národnou radou 18. decembra 1948, si účastníci konferencie pripomenuli ľudí a ich prvé kroky po nadobudnutí účinnosti spomínaného zákona či históriu obnovy lesa, verejnoprospešných činností a turistického značenia na území TANAP-u. Venovali sa aj botanickému i zoologickému výskumu, pokalamitnému vývoju lesa, manažmentovým opatreniam či klimatickým zmenám, ale napríklad aj podkôrnikovej kalamite v susednej Českej republike.

Najvýznamnejšie momenty v histórii TANAP-u pripomenul vo svojom príhovore riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Pavol Fabian, ktorý sa vrátil aj k prvým iniciatívam o zákonnú ochranu tohto vzácneho územia spred viac ako dvoch desaťročí pred schválením osobitného zákona o TANAP-e. Myšlienka vytvorenia národného parku v Tatrách opäť ožila po 2. svetovej vojne. Naplniť sa ju podarilo koncom roka 1948, kedy Slovenská národná rada prijala zákon o TANAP-e. Územie národného parku spočiatku obhospodarovali viaceré organizácie lesného hospodárstva, medzi ktorými zohrával dominantnú úlohu Lesný závod Vysoké Tatry. Rozhodujúcim dokumentom pre spravovanie národného parku bolo prijatie nariadenia Zboru povereníkov č. 5 z roku 1952, ktoré za výkonný orgán pre veci TANAP-u ustanovilo Správu TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici. Ako svoju organizačnú zložku ju riadilo Povereníctvo lesov a drevárskeho priemyslu po dohode s Povereníctvom školstva, vied a umení. Za svoju činnosť zodpovedala Poradnému zboru pre veci TANAP-u ako najvyššiemu orgánu. Členstvo v ňom bolo čestnou funkciou a združovalo vtedajšie najvyššie vedecké kapacity.

Nariadením Zboru povereníkov č. 5/1952 bolo územie TANAP-u rozdelené na štyri zóny: prísna rezervácia, čiastočná rezervácia, intravilány tatranských osád a obrábané poľnohospodárske pozemky. „V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v čase uzákonenia národného parku bolo územie Tatier intenzívne hospodársky využívané. Pásli sa tu tisíce kusov oviec a rožného dobytka, územie sa využívalo na ťažbu stavebných materiálov a mnohé ďalšie aktivity. Naplniť ideu ochrany územia v takejto situácii nebolo vôbec jednoduché, o čom svedčí aj fakt, že pre nesúhlas vlastníkov pozemkov i viacerých vtedajších autorít nebola k územiu Tatranského národného parku pričlenená prevažná časť Západných Tatier, ktorá sa spolu s priľahlou časťou Podtatranskej kotliny stala ochranným pásmom TANAP-u. Aj napriek tomu bolo vyhlásenie TANAP-u prelomovým krokom, ktorý položil základ veľkoplošnej ochrany prírody na Slovensku,“ zdôraznil riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Pavol Fabian.

Ďalším významným míľnikom v histórii najstaršieho slovenského národného parku bolo vypracovanie Koncepcie TANAP-u, ktorú Slovenská národná rada schválila v roku 1964. Na základe tejto odbornej štúdie, ktorá sa venuje problematike ochrany a tvorby prírodného prostredia a zlepšovania starostlivosti o lesy, bola pri tvorbe nového lesného hospodárskeho plánu v roku 1966 zrušená kategória hospodárske lesy.

V roku 1973 bol prijatý dokument s názvom Územný priemet funkcií z hľadiska ochrany prírody, ktorý bol dôležitým nástrojom pri hodnotení ďalších investičných a stavebných zámerov. Pri príležitosti 40. výročia založenia TANAP-u vznikol priestor na dôkladné zamyslenie sa nad stavom tatranskej prírody, ktoré vyústilo do uznesenia vlády SR č. 300/1990 pod názvom Opatrenia na riešenie akútnych problémov TANAP-u na obdobie 1990 – 1991. V uznesení boli prehodnotené prísne a čiastočné rezervácie a ich zaradenie do siete štátnych prírodných rezervácií. Uznesením vlády č. 658 z 19. novembra 1991 bol schválený Program starostlivosti o TANAP do roku 2000.

Po vypracovaní projektu s názvom Akčný plán bilaterálnej rezervácie Tatry udelil 15. februára 1993 v Paríži riaditeľ UNESCO Frederico Mayoro certifikát Tatra Biosphere Reserve, čím Slovensko prihlásilo Tatry k programu UNESCO Človek a biosféra.

Zásadný zlom prinieslo schválenie zákona o ochrane prírody č. 287/1994, ktorým došlo k zrušeniu pôvodnej Správy TANAP-u. Jej nástupcom sa 1. januára 1995 stali Štátne lesy TANAP-u, ktoré prevzali aj všetky jej kompetencie až do marca 1996, kedy vznikla Správa národných parkov. Tá zriadila svoje pracoviská, medzi nimi i novú Správu TANAP-u. Týmto zákonom a následne zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny bol zrušený zákon o TANAP-e, ako aj naň nadväzujúce nariadenie Zboru povereníkov č. 5/1952.

Dejiny najstaršieho a najväčšieho národného parku však ovplyvňovali nielen rozhodnutia ľudí, ale aj samotná príroda. Zásadným zlomom bola vetrová kalamita z 19. novembra 2004. „O tom, čo sa vtedy udialo, sme pomerne podrobne hovorili už pred 10 rokmi aj v rámci spoločnej konferencie pri príležitosti 60. výročia vzniku TANAP-u. Teraz – s odstupom času – si dovolím povedať, že v prípade lepšej odozvy na naše dôrazné upozornenia a žiadosti nemusela dospieť situácia do stavu polarizujúceho odbornú i laickú verejnosť. Najčerstvejším príkladom sú dôsledky povodňovej situácie z júla 2018,“ vyjadril sa riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u, ktorý je presvedčený, že ak by bola zo strany širokej odbornej aj laickej verejnosti väčšia dôvera k lesníkom, tak tatranské lesy mohli dnes vyzerať lepšie.

Súčasťou konferencie bolo aj oceňovanie ľudí, ktorí zohrali významnú úlohu v histórii TANAP-u. Uznania sa in memoriam dostalo historikovi Ivanovi Bohušovi st., ktorý bol zakladateľom Múzea TANAP-u. Ocenenie podpredsedníčky vlády SR, ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriely Matečnej a riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u Ing. Pavla Fabiana za dlhoročnú prácu, zásluhy a rozvoj Tatranského národného parku pri príležitosti 70. výročia uzákonenia TANAP-u si osobne prevzal bývalý riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Mikuláš Michelčík, ocenení boli dlhoroční bývalí i súčasní zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u Peter Spitzkopf st., Miroslav Jurčo, Milan Koreň, Ján Klinko, Dominik Michalík, Peter Fleischer, Alena Husovská, Ján Glevaňák, Štefan Michalák, Pavol Kráľ, Juraj Majerčák a Blažena Patakyová, ako aj predseda Českej lesníckej spoločnosti Pavel Draštík. Štátne lesy TANAP-u poďakovali tiež Marekovi Kozovi a Adamovi Soukupovi, ktorí tento rok na jeseň uhasili požiar v kaplnke na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou. Vďaka ich rýchlemu zásahu sa podarilo zabrániť rozsiahlym škodám, ktoré mohol oheň spôsobiť.