Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely vybavenia požiadavky uvedenej v objednávkovom formulári.

 1. Udeľujete súhlas organizácii Štátne lesy TANAPu Tatranská Lomnica, so sídlom Tatranská Lomnica 66, Vysoké Tatry 059 60, IČO 31966977, (ďalej len "Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovávala nasledujúce osobné údaje:

  • Meno, priezvisko, fakturačné údaje, telefón, email, kontaktné údaje.
 2. Osobné údaje budú spracúvané za účelom:
  • vybavenia požiadavky uvedenej vo formulári,
  • vystavenia faktúry a súvisiacich dokladov – právnym základom je plnenie zákonných povinností Správcu vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.
 3. Súhlas na tento účel udeľujete na spracúvanie po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte.
 4. Spracúvanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe.
 5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.
 6. Súhlas so spracúvaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad emailom.
 7. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Zákona máte právo:
  • vziať súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok zmazanie vašich osobných údajov z príslušného komunikačného nástroja,
  • požadovať od Správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,
  • vyžiadať si u Správcu prístup k vašim osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
  • nechať vaše osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracúvania,
  • požadovať od Správcu vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Zákona boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Zákonom,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020