Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Oznamy a výzvy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania – vedúci Odboru starostlivosti o lesy

03.06.2019 09:38

Riaditeľ Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Odboru starostlivosti o lesy na ústredí ŠL TANAPu Tatranská Lomnica

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie lesnícke

Odborná a riadiaca prax:
minimálne 5 rokov praxe v prevádzke lesnej výroby, z toho aspoň 3 roky praxe v riadiacich funkciách

Špecifické kritéria a požiadavky:
platné osvedčenie OLH podľa Zákona č. 326/2005 Z.z. § 47, osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s reprodukčným materiálom, znalosť práce s PC v programe Webles, praktické skúsenosti s riadením pestovnej a ťažbovej činnosti a vedením plánu starostlivosti o les, všeobecná znalosť zákona o verejnom obstarávaní a iných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti odboru (napr. zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p., zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p., zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v z.n.p. a pod), riadiace a organizačné schopnosti

Vítané sú:
rôzne certifikáty a osvedčenia odbornej spôsobilosti

Iné kritéria a požiadavky:
morálna bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • prihláška, resp. žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a riadiacej praxe,
  • doklady o : vzdelaní a absolvovaných kurzoch, odbornej praxi
  • súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov a dokumentov

Dátum nástupu:
1.7.2019

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosti o účasť na výberovom konaní možno podať v termíne do 18.06.2019 v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - VK vedúci odboru SoL“ na adresu:
Štátne lesy Tatranského národného parku
Odbor UEÚaPČ
059 60 Tatranská Lomnica

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi  pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 5/2020

TATRY č. 5/2020

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020