Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Výskumná stanica a Múzeum TANAPu

Výskumná stanica a Múzeum TANAPu (VSaM TANAPu), ako pracovisko pre výskum a dokumentáciu prírodného prostredia Tatranského národného parku, vznikla v roku 1968 spojením Výskumnej stanice TANAPu, založenej v roku 1953, a Múzea TANAPu, ktoré vzniklo v roku 1957.

Spočiatku boli aktivity výskumnej stanice zamerané na geologickú, hydrologickú, botanickú a zoologickú inventarizáciu stavu prírody v TANAPe, ktoré neskôr doplnili historické a etnografické výskumy. V 80-tych rokoch 20. storočia sa výskum rozšíril o sledovanie negatívnych dôsledkov znečisteného ovzdušia a turistických aktivít. Začal sa budovať monitorovací a informačný systém o stave prírody, zintenzívnil sa genetický výskum (kamzík, hraboš snežný, medveď, limba).

Pracovníci VSaM výskum aj koordinujú a od roku 1957 publikujú vlastné i poznatky externých pracovníkov z územia TANAPu v Zborníku prác o TANAPe, v súčasnosti s názvom Štúdie o TANAP. Doteraz vyšlo 43 zborníkov, prevažne pôvodných vedeckých prác.

Novú tému pre výskum v TANAPe priniesla mimoriadna víchrica v roku 2004. Udalosť sa stala silným impulzom pre ekologický výskum a systematický monitoring zmien, ktoré spôsobila víchrica i následné ďalšie disturbancie (požiar, podkôrny hmyz) v lesných ekosystémoch i ich okolí. Diferencovaný spôsob spracovania kalamity umožnil sledovať aj dôsledky rozdielneho manažmentu postihnutého územia. Na sledovanie zmien sa sformoval medzinárodný tím s programom “Pokalamitný výskum”, ktorý je súčasťou európskeho ekologického výskumu EXPEER Výskum sa realizuje na 100 ha modelových porastov, vybraných na základe maximálnej podobnosti stanovištných podmienok reprezentujúcich porasty poškodené, nepoškodené, manažované aj ponechané na tzv. samovývoj.

Najvýznamnejšie projekty za posledné obdobie:

  • Vplyv vetrovej kalamity na a následného manažmentu na vývoj lesných ekosystémov v Tatrách, APVV, 2008-2011
  • Látkovo energetické cykly ako indikátory disturbancií terestrických ekosystémov (LATERE) APVV, 2013-2017
  • Distributed infrastructures for Experimentation on Eco-system Reserach (EXPEER) FP7, 2010-2015
  • Vývoj ekologických metód pre kontrolu populácií vybraných druhov lesných škodcov v zraniteľných vysokohorských oblastiach Slovenska (ITMS: 26220220087), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, APVV, 2010-2014
  • Vývoj nových prostriedkov pre kontrolu početnosti populácie lykožrúta smrekového, APVV, 2009-2011

Zamestnanci Výskumnej stanice a Múzea

Ing. Zuzana Homolová, PhD., vedúca Výskumnej stanice a Múzea, vedecká pracovníčka v obore botanika, múzejníčka - kurátorka botanických zbierok, odborná garantka ETP.
email: zhomolova@lesytanap.sk
tel.: +421 (0)52/47 80393

Doc. Ing. Peter Fleischer, PhD., vedecký pracovník so zameraním na disturbančnú ekológiu lesných ekosystémov, toky látok (uhlík), atmogénne znečistenie, mikroklimatológiu a ochranu lesných ekosystémov.
email: pfleischer@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47 80390

Ing. Gabriela Chovancová, PhD., vedecká pracovníčka v obore zoológia, múzejníčka - kurátorka zoologických zbierok
email: gchovancova@lesytanap.sk
tel.: +421 (0)52/47 80376

Ing. Ján Ferenčík, výskumný pracovník lesník so zameraní na problematiku poškodzovania lesa podkôrnym hmyzom, stav lesa, ochrana lesa a GIS
email: jferencik@lesytanap.sk
tel.: +421 (0)52/47 80378

Ing. Peter Michelčík, výskumný pracovník lesník so zameraním na monitoring lesných porastov, správca VSaM
email: pmichelcik@lesytanap.sk
tel.: tel.: +421 (0)52/47 80397

Zuzana Spitzkopfová, odborná múzejná pracovníčka, domunentátorka spoločenskovedných zbierok, vedenie a starostlivosť o knižničný fond: Knižnica pri ŠL TANAPu
email: zspitzkopfova@lesytanap.sk
tel.: +421 (0)52/47 80342

Milan Kornajčík, odborný pracovník v oblasti zoologického výskumu, preparátor, múzejník

Luboš Slameň, technický pracovník v odbore lesnícky výskum

Katarína Drahošová, odborná referentka

Jana Černická, vedúca strediska ETP, dokumentátorka botanických zbierok (v mesiacoch november – marec)

TATRY č. 2/2018

TATRY č. 2/2018

Prináša zaujímavé informácie o všetkom, čo sa v Tatrách deje.

e-mail | archív vydaní

Predplatné časopisu TATRY

Časopis vychádza 6-krát ročne, pravidelne začiatkom nepárneho mesiaca. Predplatné časopisu si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára.

Vetrová kalamita 19. novembra 2004

Medzi 15,30 a 18. hodinou 19. novembra 2004 sa na južných stráňach Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny odohrala dráma, ktorá vzbudila záujem verejnosti v celej strednej Európe.