Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Vedci hodnotili zmeny, ktoré nastali v kalamitnom území

22.11.2006 10:39

Začiatkom novembra usporiadala Výskumná stanica (VS) Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici seminár pod názvom „Pokalamitný výskum v Tatrách“. Jeho cieľom bolo 47 riešiteľom výskumných projektov poskytnúť priestor na zhodnotenie prvého roku spoločných prác pri analýze zmien, ktoré nastali na výskumných plochách.

„Tak dostali možnosť stretnúť sa riešitelia jednotlivých vedeckých úloh a v širšom kolektíve prezentovať, ako ďaleko a s akými zisteniami vo svojich výskumoch pokročili. Zároveň nám išlo o to, aby sa všetci navzájom dozvedeli, ktorý vedecký tím na akej výskumnej úlohe pracuje, ako archivuje získané dáta a akým spôsobom sa môžu ostatní účastníci k získaným výsledkom výskumu dostať,“ hovorí Ing. Peter Fleischer, PhD vedúci Výskumnej stanice ŠL TANAPu.

Jedinečnú príležitosť sledovať zmeny ekosystémov v kalamitnom území národného parku majú už viac ako rok vedci nielen zo Slovenska, ale aj Poľska, Českej republiky, Nemecka, Talianska či krajín Škandinávie. „Výskumná stanica Štátnych lesov TANAPu sa stala koordinátorom výskumných tímov. Vytipovala štyri výskumné plochy, z ktorých každá má výmeru 100 ha. Porovnávajú sa tak zmeny v plochách, v ktorých sa kalamita spracovala, v plochách ponechaných na samovývoj, v plochách, kde zostal les stáť a v ploche, ktorú zničil minuloročný júlový požiar. Hoci samotný predmet výskumu si zvolil každý vedecký tím sám, všetky prvky sa sledujú v rovnakom čase a na rovnakom mieste tak, aby boli vzájomne porovnateľné či vzájomne využiteľné,“ spresňuje P. Fleischer.

Výskumy zamerané na zmenu ekosystémov po vetrovej kalamite sa dotýkajú zmien klimatických pomerov, toku látok, pôdnych vlastností, živočíšstva a vegetácie. Pritom ako P. Fleischer konštatuje: „Prekvapujúcim výsledkom jednoročného výskumu je rýchlosť obnovy vegetačného krytu na spálenisku. Očakávali sme, že bylinný kryt zjemní extrémy a pôda na tejto ploche nebude tak prehrievaná. Ale ukázalo sa, že vegetačný kryt nepôsobí tak efektne. Trávou pokrytá plocha spáleniska má stále charakter holej plochy. Je prehrievaná tak, akoby tam nič nerástlo.“ Na ostatných sledovaných plochách je zaujímavosťou najmä uhlíková bilancia, ktorá je na všetkých sledovaných plochách veľmi podobná. Napriek očakávaniu na ploche, ktorá bola spracovaná tradičným spôsobom – drevo bolo vyvezené a začalo sa so zalesňovaním – je priaznivejšia ako na ostatných plochách. Vedci túto skutočnosť pripisujú intenzívnemu rastu vegetácie a fungujúcej fotosyntéze. Plocha bez kalamitného dreva viaže uhlík v oveľa väčšej miere ako plocha ponechaná na samovývoj. „Sú to všetko zatiaľ len čiastkové výsledky jednoročných výskumov. Nemožno z nich odvádzať všeobecné trendy vývoja poškodeného územia. Napriek tomu však možno už dnes konštatovať, že zmeny, ktoré nastali vo vývoji lesných ekosystémov po vetrovej kalamite sú unikátne a v mnohých disciplínach predstavujú základné poznatky pre ihličnaté lesy mierneho pásma,“ dodáva P. Fleischer.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 4/2020

TATRY č. 4/2020

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020