Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Biotopy národného významu Štátne lesy TANAPu nepoškodili

11.12.2006 16:26

Konanie voči Štátnym lesom Tatranského národného parku (ŠL TANAPu) vo veci porušenia § 16 ods. 2 (na území, na ktorom platí 5. stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v Národnej prírodnej rezervácii Tichá dolina v piatom stupni ochrany Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) Inšpektorát životného prostredia Košice bolo rozhodnutím z 29. novembra t.r. zastavené, pretože ŠL TANAPu zákon neporušili.

Lesoochranárske zoskupenie (LOZ) VLK vo svojom podaní na SIŽP z júna minulého roku obvinilo Štátne lesy TANAPu z „ťažby drevnej hmoty v lokalite Kôprovica v území Národnej prírodnej rezervácie Tichá dolina v 5. stupni ochrany dňa 6. júna 2005“, čím podľa nich malo dôjsť k porušeniu zákona. Podozrenie Inšpekcie životného prostredia Košice (IŽP), že „Štátne lesy TANAPu pri sprejazdnení nespevnenej lesnej účelovej komunikácie v tejto lokalite zasiahli do biotopu národného významu bez súhlasu orgánu ochrany prírody“, vyvrátilo rozsiahle dokazovacie konanie, ktorého súčasťou boli aj znalecké posudky inšpekciou ustanovených súdnych znalcov.

V predmetných znaleckých posudkoch sa zhodne konštatuje, že „v súvislosti s odstraňovaním kalamitného dreva sa nemohol poškodiť alebo zničiť biotop národného významu, v biotope nemôžu potvrdiť žiadne zmeny, ktoré by tieto práce spôsobili v už aj tak narušenom ekosystéme“ a ďalej, že „biotop nebol poškodený alebo zničený predmetným zásahom, pričom jeho vplyvom nedošlo k žiadnym negatívnym zmenám“. Práve naopak, ako sa ďalej v jednom zo znaleckých posudkoch uvádza „zásahom sa vytvorili podmienky pre urýchlenie obnovy štruktúr a funkcií biotopu, zlepšili sa existenčné podmienky jeho typických druhov, ktoré boli vplyvom vetrovej kalamity nepriaznivo zmenené a vytvorili sa podmienky pre rýchlejší návrat k priaznivému stavu biotopu“. Tým bolo jednoznačne vyvrátené aj tzv. odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody – Správy TANAPu, ktorá nielen v tomto, ale aj v iných prípadoch predkladala konajúcim správnym orgánom stanoviská zhodné s tými, ktoré predkladalo LOZ VLK vo svojich podaniach. Podľa znalcov totiž vykonanie takýchto zásahov týmto biotopom prospieva, zatiaľ čo ŠOP – Správa TANAPu a LOZ VLK tvrdia, že im škodia. Znalecké posudky potvrdili nielen neodbornosť, ale nepriamo škodlivosť takýchto stanovísk pre vývoj kalamitou z 19. novembra 2004 dotknutých biotopov.

Na základe vyššie uvedených znaleckých posudkov SIŽP v odôvodnení predmetného rozhodnutia konštatovala, že „činnosťami, ktoré vykonali Štátne lesy TANAPu v Národnej prírodnej rezervácii Tichá dolina v dňoch od 6. júna do 8. júna 2005 v súvislosti s odstraňovaním kalamitného dreva nedošlo k zásahu, ktorým sa môže poškodiť alebo zničiť biotop národného významu“. Keďže ŠL TANAPu zákon neporušili, konanie proti nim bolo zastavené.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 1/2021

TATRY č. 1/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020