Náhrady za užívanie poľovných pozemkov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1349/2016-720 zo dňa 07.03.2016 rozhodlo o osobitnom užívaní poľovného revíru TANAP, ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Poprad č. LÚ-421/93-323/94-Ba zo dňa 06.06.1994 a rozhodnutím č. 1358/2016-720 zo dňa 07.03.2016 rozhodlo o osobitnom užívaní poľovného revíru ROHÁČE, ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Dolný Kubín č. 388/1994-33-Hl zo dňa 23.04.1996.
Podľa § 13b ods. 1 a ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) určilo za užívateľa poľovných revírov ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31966977 na dobu 15 rokov od 01.04.2016.
Podľa § 13b ods. 3 zákona vlastníkovi poľovného pozemku začleneného do vyhradeného poľovného revíru patrí náhrada podľa sadzobníka uvedeného v prílohe č. 2 k zákonu vo výške:

  • lesné pozemky 0,86 € za 1 ha za 1 rok,
  • poľnohospodárske pozemky 0,41 € za 1 ha za 1 rok.

Spoločný poľovný revír PIENINY bol uznaný rozhodnutím bývalého Lesného úradu Podolínec č. j. 412/93-Sa zo dňa 03.12.1993. O využití práva poľovníctva v tomto spoločnom revíri rozhodli jeho vlastníci na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov tak, že jeho užívanie bude postúpené zmluvou o užívaní spoločného revíru (č. OU-SL-PLO-003397/2-OE zo dňa 14.05.2014) budúcemu užívateľovi ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31966977 na dobu 15 rokov od 14.05.2014.
Podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona za užívanie poľovného revíru patrí jednotlivým vlastníkom spoločného poľovného revíru dohodnutá náhrada podľa podielu poľovných pozemkov na celkovej výmere poľovného revíru. Ročná výška náhrady za užívanie spoločného poľovného revíru PIENINY bola dohodnutá vo výške:

  • lesné pozemky 1,07 € za 1 ha za 1 rok,
  • poľnohospodárske pozemky 0,49 € za 1 ha za 1 rok.

Ak ste vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do vyhradených poľovných revírov TANAP a ROHÁČE a spoločného poľovného revíru PIENINY a doposiaľ ste sa neprihlásili za účelom vyplatenia náhrad za užívanie poľovných pozemkov, môžete tak urobiť nasledovným postupom:
Pre Vašu orientáciu sme pripravili pre Vás mapy zo znázornením hraníc vyhradených poľovných revírov TANAP (klikni na odkaz)ROHÁČE (klikni na odkaz) a spoločného poľovného revíru PIENINY (klikni na odkaz). V prípade, že Vaše poľovné pozemky sú začlenené do vyhradených poľovných revírov TANAP a ROHÁČE a spoločného poľovného revíru PIENINY a máte záujem o vyplatenie náhrad za užívanie poľovných pozemkov začlenených do poľovných revírov, ktorých užívateľom sú ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU so sídlom v Tatranskej Lomnici, kontaktujte nás písomne na adrese Štátne lesy TANAP-u, Tatranská Lomnica 66, 09 60 Vysoké Tatry alebo mailom na sekretariat@lesytanap.sk