Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Predmet ochrany v Tichej a Kôprovej doline je ohrozený

Tichá a Kôprová dolina. Dve doliny, ktoré majú jedno spoločné: vývoj po vetrovej kalamite v novembri 2004 v nich bol ponechaný na samovývoj. Aj napriek argumentom Štátnych lesov TANAPu, ktoré upozorňovali na možné dôsledky v podobe rozsiahlej lykožrútovej kalamity.

A potvrdilo sa: Kalamitné drevo ponechané na mieste sa stalo výdatnou potravinovou bázou pre podkôrny hmyz. Ten – z roka na rok vo väčšom kalamitnom množstve – postupne mení predtým zelený les v dolinách na hnedý. Svojim dielom k tomu v rokoch 2004 až 2009 prispeli nielen (ne)rozhodnutia štátnej správy ochrany prírody, ale aj zelení aktivisti. Svojim dielom k tomu v rokoch 2004 až 2011 prispeli nielen (ne)rozhodnutia štátnej správy ochrany prírody, ale aj zelení aktivisti. V Tichej a Kôprovej doline – alebo inak v „území chránenom občanmi“ – je v súčasnosti podkôrnym hmyzom zničených viac ako 200 000 stromov (150 000 m³) na ploche presahujúcej 640 hektárov.

Pôvodnosť lesov
Vetrová kalamita 2004

Vetrová kalamita v novembri 2004 zničila v Tichej a Kôprovej doline v území v správe Štátnych lesov TANAPu na ploche takmer 300 hektárov približne 185 000 stromov. Prírodné a prirodzené lesy v dolinách zasiahol prepadavý vietor len minimálne. Poškodil lesné porasty, ktoré boli založené sčasti na bývalých pasienkoch a sčasti na bývalých kalamitných plochách (vetrové a snehové kalamity v roku 1921, 1925, 1941, 1989, 2000 a 2002). Víchrica z novembra 2004 teda zasiahla a poškodila v minulosti umelo založené lesné porasty, ktoré boli po vzniku TANAPu lesnícky manažované tak, aby mali v budúcnosti charakter prírode blízkych lesov.

Vetrová kalamita 2004
Nespracovaná kalamita z roku 2004

Do začiatku jarného rojenia podkôrneho hmyzu v roku 2005 spracovali Štátne lesy TANAPu v Tichej a Kôprovej doline kalamitné drevo v objeme presahujúcom 40 790 m³ (približne 54 400 stromov) na ploche 165 hektárov. Zvyšná kalamitná plocha musela z dôvodu (ne)rozhodnutí štátnej správy ochrany prírody a obštrukcií zelených aktivistov zostať bez zásahu. Na nej sa viac ako 86 600 stromov (65 000 m³) v podobe potravnej bázy stalo základom pre kalamitné premnoženie podkôrneho hmyzu v týchto dolinách.

Nespracovaná kalamita z roku 2004
Ohniská podkôrnikov 2005

Prvé lykožrútové ohniská (viac ako tri lykožrútom napadnuté stromy na jednom mieste) sa v Tichej a Kôprovej doline začali objavovať v roku 2005. V tom čase bol najviac poškodený les na Hlinskom hrebeni v Tichej doline. Nebol to však ešte dôsledok nespracovanej vetrovej kalamity spred roka, ale nevykonaná hygiena lesných porastov v tejto oblasti z dôvodu obmedzení ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny.

Ohniská podkôrnikov 2005
Šírenie podkôrnikov 05-06

V roku 2006 zaznamenali Štátne lesy TANAPu postup lykožrútovej kalamity nielen na Hlinskom hrebeni, ale aj na Grúniku v Kôprovej doline. Zaujímavosťou v oboch prípadoch je, že podkôrnemu hmyzu tu podľahli časti prírodných a prirodzených lesov nachádzajúce sa nad lesmi z väčšej časti nepôvodnými, ovplyvnenými stáročnou ľudskou činnosťou v tejto oblasti. Podkôrny hmyz poškodil v oboch dolinách v rokoch 2004 – 2006 približne 5 300 stromov.

Šírenie podkôrnikov 05-06
Šírenie podkôrnikov 05-07

Koncom roku 2007 zaznamenali Štátne lesy TANAPu v Tichej a Kôprovej doline obrovský nárast lykožrútovej kalamity. Stalo sa tak to, čo už v roku 2004 Štátne lesy TANAPu predpokladali a na čo širokú laickú i odbornú verejnosť upozorňovali. Za dva roky vzrástla kalamitná plocha lykožrútom poškodeného lesa z 0,52 hektára na takmer 100 hektárov. Dôvodom bola skutočnosť, že podkôrny hmyz namnožený v rokoch 2005 a 2006 vo vetrom poškodenom kalamitnom dreve sa po jarnom rojení pustil do zelených, stojacich stromov. V tomto roku boli po prvý krát atakované porasty v prírodných lesoch nielen na Grúniku, ale aj v Nefcerskej doline a v Temných Smrečinách.

Šírenie podkôrnikov 05-07
Šírenie podkôrnikov 05-08

O rok neskôr, v roku 2008, pribudlo v Tichej a Kôprovej doline ďalších viac ako 90 hektárov lykožrútových ohnísk. Poškodzovanie prírodných a prirodzených lesov naďalej pokračuje. Za štyri roky od vetrovej kalamity tak lykožrút v týchto dolinách zničil približne 110 000 stromov na ploche takmer 200 hektárov.

Šírenie podkôrnikov 05-08
Prírastok ohnísk 2009

V roku 2009 pribudlo v Tichej a Kôprovej doline približne 34 000 lykožrútom poškodených stromov na ploche presahujúcej 80 hektárov. Lykožrútová kalamita poškodzuje prírodné a prirodzené lesy už aj v záveroch týchto dolín, kde vetrová kalamita v roku 2004 nespôsobila žiadne škody. Nepotvrdzujú sa tak slová zelených aktivistov, ktorí tvrdia, že „lykožrútová kalamita v tomto území prakticky skončila“.

Prírastok ohnísk 2009
Šírenie podkôrnikov 05-09

Kalamitne premnožený podkôrny hmyz ničí v Tichej a Kôprovej doline vo veľkej miere prírodné a prirodzené lesy, ktoré tak postupne strácajú svoje jedinečné prírodné hodnoty. V súčasnosti je tu podkôrnym hmyzom zničených viac ako 144 000 stromov (108 000 m³) na ploche presahujúcej 272 hektárov. Dnes už je tak dokázané, že ponechanie nespracovanej vetrovej kalamity v nepôvodných lesných porastoch bolo veľmi riskantné. Pokračovanie tohto procesu môže spôsobiť nezvratné poškodenie najcennejších častí tatranskej prírody.

Šírenie podkôrnikov 05-09
Prírastok ohnísk 2011

V Tichej a Kôprovej doline pribudlo v rokoch 2010 a 2011 viac ako 56 000 suchých stromov na ploche presahujúcej 180 hektárov. Najväčšie ohniská suchých smrekov a límb sa vlani rozrástli v prírodnom lese v Národnej prírodnej rezervácii Kôprová dolina v časti Nefcerská dolina. Kvôli lykožrútovi vysychajú stromy aj v doteraz nepoškodenom prírodnom lese v časti Temné smrečiny. V týchto nadmorských výškach je málo prirodzeného zmladenia, preto obnova vzácnych pralesovitých porastov bude náročná a návratnosť do pôvodného stavu prirodzeným vývinom bude trvať stáročia.

Prírastok ohnísk 2011
Šírenie podkôrnikov 05-11

Primárnou príčinou rozpadu horských smrečín v Tichej a Kôprovej doline je lykožrútová kalamita, ktorá sa v tomto chránenom území šíri od roku 2005 aj vďaka nečinnosti orgánov štátnej správy ochrany prírody za výdatnej podpory úzkej skupiny zelených aktivistov presadzujúcich bezzásahovosť bez ohľadu na prírodno-ochranné hodnoty tohto územia. Štátne lesy TANAPu tak už dnes môžu konštatovať, že TANAP prichádza o najvzácnejší predmet ochrany a to o pralesovité spoločenstvá, hlavne limbové smrečiny pod masívom Kriváňa, ktoré tu generácie lesníkov chránili ako jedinečný klenot Karpatského oblúka.

Šírenie podkôrnikov 05-11
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020