Usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom - výzva

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici obhospodaruje pozemky vlastníkov na základe ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon“) v režime nájomného vzťahu vzniknutého z tohto zákona.

Ak ste vlastníkom lesných pozemkov a doposiaľ ste sa neprihlásili za účelom usporiadania vzťahov, alebo ste v minulosti nedoplnili požadované doklady pre usporiadanie vzťahov, môžete tak urobiť nasledovným postupom.

V zmysle § 34e zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov je povinnosťou doterajšieho užívateľa vyzvať vlastníkov lesných pozemkov, ktorí doposiaľ nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom postupom podľa § 22 resp. nedoplnili požadované doklady pre usporiadanie vzťahov.

Vaše osobné údaje spracúvame a zverejňujeme zákonným spôsobom v zmysle čl. 6 ods. 1 c) nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)

Pri vyhľadávaní vlastníka je potrebné napísať vyhľadávané priezvisko, voliteľne i meno. Dodržujte diakritiku a spojitosť priezviska. Po kliknutí na tlačidlo „Hľadaj“ systém prehľadá databázu.

Ak systém našiel zhodné priezvisko v databáze, ponúkne vám tabuľku s výsledkami hľadania. V nej je uvedené, v ktorej obci a katastrálnom území sa lesné pozemky nachádzajú. Vaše žiadosti o odovzdanie lesných pozemkov do obhospodarovania zasielajte na adresu: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica č. 66, 059 60 Vysoké Tatry.

Ak systém našiel zhodné priezvisko v databáze vo viacerých katastrálnych územiach a vy neviete, ktoré je vaše, spresnenie nájdete na adrese kataster portálu, pričom je potrebné minimálne vyplniť katastrálne územie, názov vlastníka a overovací kód.

Ak systém nenašiel požadované priezvisko, dôsledne skontrolujte správnosť zadávaného priezviska. Dôvodom neúspechu vo vyhľadávaní môže byť to, že vaše lesné pozemky obhospodaruje iný subjekt.

Vyhľadávanie