Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom - výzva

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici obhospodaruje pozemky vlastníkov na základe ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon“) v režime nájomného vzťahu vzniknutého z tohto zákona.

Ak ste vlastníkom lesných pozemkov a doposiaľ ste sa neprihlásili za účelom usporiadania vzťahov, alebo ste v minulosti nedoplnili požadované doklady pre usporiadanie vzťahov, môžete tak urobiť nasledovným postupom.

V zmysle § 34e zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov je povinnosťou doterajšieho užívateľa vyzvať vlastníkov lesných pozemkov, ktorí doposiaľ nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom postupom podľa § 22 resp. nedoplnili požadované doklady pre usporiadanie vzťahov.

Vaše osobné údaje spracúvame a zverejňujeme zákonným spôsobom v zmysle čl. 6 ods. 1 c) nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)

Pri vyhľadávaní vlastníka je potrebné napísať vyhľadávané priezvisko, voliteľne i meno. Dodržujte diakritiku a spojitosť priezviska. Po kliknutí na tlačidlo „Hľadaj“ systém prehľadá databázu.

Ak systém našiel zhodné priezvisko v databáze, ponúkne vám tabuľku s výsledkami hľadania. V nej je uvedené, v ktorej obci a katastrálnom území sa lesné pozemky nachádzajú. Vaše žiadosti o odovzdanie lesných pozemkov do obhospodarovania zasielajte na adresu: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica č. 66, 059 60 Vysoké Tatry.

Ak systém našiel zhodné priezvisko v databáze vo viacerých katastrálnych územiach a vy neviete, ktoré je vaše, spresnenie nájdete na adrese kataster portálu, pričom je potrebné minimálne vyplniť katastrálne územie, názov vlastníka a overovací kód.

Ak systém nenašiel požadované priezvisko, dôsledne skontrolujte správnosť zadávaného priezviska. Dôvodom neúspechu vo vyhľadávaní môže byť to, že vaše lesné pozemky obhospodaruje iný subjekt.

Vyhľadávanie

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020