Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Výskumná stanica a Múzeum TANAPu

Výskumná stanica a Múzeum TANAPu (VSaM TANAPu), ako pracovisko pre výskum a dokumentáciu prírodného prostredia Tatranského národného parku, vznikla v roku 1968 spojením Výskumnej stanice TANAPu, založenej v roku 1953, a Múzea TANAPu, ktoré vzniklo v roku 1957.

Spočiatku boli aktivity výskumnej stanice zamerané na geologickú, hydrologickú, botanickú a zoologickú inventarizáciu stavu prírody v TANAPe, ktoré neskôr doplnili historické a etnografické výskumy. V 80-tych rokoch 20. storočia sa výskum rozšíril o sledovanie negatívnych dôsledkov znečisteného ovzdušia a turistických aktivít. Začal sa budovať monitorovací a informačný systém o stave prírody, zintenzívnil sa genetický výskum (kamzík, hraboš snežný, medveď, limba).

Pracovníci VSaM výskum aj koordinujú a od roku 1957 publikujú vlastné i poznatky externých pracovníkov z územia TANAPu v Zborníku prác o TANAPe, v súčasnosti s názvom Štúdie o TANAP. Doteraz vyšlo 43 zborníkov, prevažne pôvodných vedeckých prác.

Novú tému pre výskum v TANAPe priniesla mimoriadna víchrica v roku 2004. Udalosť sa stala silným impulzom pre ekologický výskum a systematický monitoring zmien, ktoré spôsobila víchrica i následné ďalšie disturbancie (požiar, podkôrny hmyz) v lesných ekosystémoch i ich okolí. Diferencovaný spôsob spracovania kalamity umožnil sledovať aj dôsledky rozdielneho manažmentu postihnutého územia. Na sledovanie zmien sa sformoval medzinárodný tím s programom “Pokalamitný výskum”, ktorý je súčasťou európskeho ekologického výskumu EXPEER Výskum sa realizuje na 100 ha modelových porastov, vybraných na základe maximálnej podobnosti stanovištných podmienok reprezentujúcich porasty poškodené, nepoškodené, manažované aj ponechané na tzv. samovývoj.

Najvýznamnejšie projekty za posledné obdobie:

  • Vplyv vetrovej kalamity na a následného manažmentu na vývoj lesných ekosystémov v Tatrách, APVV, 2008-2011
  • Látkovo energetické cykly ako indikátory disturbancií terestrických ekosystémov (LATERE) APVV, 2013-2017
  • Distributed infrastructures for Experimentation on Eco-system Reserach (EXPEER) FP7, 2010-2015
  • Vývoj ekologických metód pre kontrolu populácií vybraných druhov lesných škodcov v zraniteľných vysokohorských oblastiach Slovenska (ITMS: 26220220087), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, APVV, 2010-2014
  • Vývoj nových prostriedkov pre kontrolu početnosti populácie lykožrúta smrekového, APVV, 2009-2011

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020