Oznamy a výzvy

Výzva na predkladanie ponúk (zadávanie podprahovej zákazky)

27.09.2006 09:18

 1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
  Názov: Štátne lesy Tatranského národného parku
  IČO: 31966977
  Kontaktná osoba: Ing.Marián Rusnák
  Adresa:
  Obec (mesto): Tatranská Lomnica
  PSČ: 059 60
  Ulica: 66
  Telefón: 052/4780367
  Fax: 052/4780359
  Elektronická pošta: osim-sltanap@euroweb.sk
  Internetová adresa: www.lesytanap.sk
 2. Predmet zákazky
  Uskutočňovanie stavebných prác X
  Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnovanie stavebných prác
  Realizácia stavby zodpovedajúcim požiadavkám obstarávateľskej organizácie
 3. Názov predmetu zákazky
  Oprava LC Červený potok
 4. Opis predmetu zákazky
  Viď súťažné podklady
 5. Miesto dodania predmetu zákazky
  ŠL TANAPu - ochranný obvod Dolný Smokovec
 6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
  Hlavný predmet '45.23.31.42-6 '
  Ďalšie predmety ' '
 7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
  LC Červený potok - dĺžka 6 200 m;bližšie informácie viď výkaz výmer v súťažných podkladoch
 8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
  NIE X ÁNO
  V prípade rozdelenia zákazky na časti, ponuky môžu byť predložené na:
  jednu časť
  viacero častí
  všetky časti

  V prípade rozdelenia zákazky na časti, ponuky je možné predkladať na tieto časti predmetu zákazky:
 9. Možnosť predloženia variantných riešení:
  NIE X ÁNO
 10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
  13.11.2006
 11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
  z vlastných zdrojov
 12. Podmienky účasti záujemcov:
  § 26 ods. 1 písm. f)
 13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
  Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
  - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1. X
  - v opačnom prípade iná adresa, ktorá je nasledovná:
  Názov:
  Kontaktné miesto:
  IČO:
  Adresa:
  Obec (mesto):
  PSČ:
  Ulica:
  Kontaktná osoba:
  Telefón:
  Fax:

  Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 03.10.2006
  Úhrada za súťažné podklady:
  NIE X ÁNO

  Výška úhrady za súťažné podklady: 0
  Podmienky a spôsob úhrady:
 14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
  Lehota na predkladanie ponúk – dátum: čas: 16.10.2006 do 12:00 hod.
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
  - ako adresa obstarávateľa uvedená v bode 1 X
  - v opačnom prípade iná adresa, ktorá je nasledovná:
  Názov:
  Kontaktné miesto:
  Adresa:
  Obec (mesto):
  PSČ:
  Ulica:
 15. Otváranie obálok s ponukami:
  Dátum a čas otvárania obálok s ponukami: 16.10.2006 o 13:30 hod.
  Miesto otvárania obálok s ponukami: ŠL TANAPu Tatranská Lomnica, I.poschodie č.dv.106
 16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
  1. cena v Sk
 17. Lehota viazanosti ponúk:
  16.11.2006
 18. Ďalšie informácie :

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby: Lineková Mária
Registračné číslo OSO: : DO522 -448 -2003

Podpis odborne spôsobilej osoby: ......................................