Oznamy a výzvy

Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka<br />Oprava lesnej cesty Javorová

04.07.2007 07:11

Podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. uverejňujeme verejne prístupným spôsobom výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky Oprava lesnej cesty Javorová.

Záujemcovia predložia ponuku na uvedený predmet zákazky v súlade s výzvou, v ktorej sú stanovené lehoty a požadované podmienky. Podrobný opis predmetu zákazky, obchodné podmienky a ďalšie pokyny na vypracovanie ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré si záujemca vyžiada v stanovenej lehote na určenej adrese.

Príloha:

 1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
  Názov: Štátne lesy Tatranského národného parku
  Kontaktné miesto: 059 60 Tatranská Lomnica
  IČO: 31966977
  Adresa:
  • Obec (mesto): Tatranská Lomnica
  • PSČ: 059 60
  • Ulica: 66
  Kontaktná osoba: Ing.Rusnák
  Telefón: 052/4780361
  Fax: 052/4780359
  Elektronická pošta: mrusnak@lesytanap.sk
  Internetová adresa: www.lesytanap.sk

 2. Predmet zákazky
  Uskutočňovanie stavebných prác
  Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočňovaní stavebných prác
  Realizácia stavby zodpovedajúcim požiadavkám obstarávateľskej organizácie

 3. Názov predmetu zákazky
  Oprava lesnej cesty Javorová

 4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
  NIE X ÁNO
  V prípade rozdelenia zákazky na časti, ponuky môžu byť predložené na:
  • jednu časť
  • viacero častí
  • všetky časti
  V prípade rozdelenia zákazky na časti, predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce časti:

 5. Opis predmetu zákazky
  oprava lesnej cesty Javorová.

 6. Miesto dodania predmetu zákazky
  ŠL TANAPu - ochranný obvod Tatranská Lomnica

 7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
  Hlavný predmet 45.23.32.23-8
  Ďalšie predmety 45.23.31.41-9

 8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
  viď súťažné podklady

 9. Možnosť predloženia variantných riešení:
  NIE X ÁNO

 10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
  Predpokladané ukončenie dodávky: 31.10.2007
  Alternatívne:
  Predpokladané trvanie zmluvy: počet mesiacov 0 počet dní 0

 11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
  z vlastných zdrojov

 12. Podmienky účasti záujemcov:
  § 26 ods. 1 písm. f) - uskutočňovať stavebné práce - dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou
  § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru
  § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác –dopravné stavby /SKSI/

 13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
  Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
  - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.
  v opačnom prípade iná, nasledovná adresa:
  Názov:
  Kontaktné miesto:
  Adresa:
  • Obec (mesto):
  • PSČ:
  • Ulica:
  Kontaktná osoba: Mária Lineková
  Telefón: 052/4780360
  Fax: 052/4780359

  Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 10.07.2007 14:00

  Úhrada za súťažné podklady: NIE X ÁNO

  Výška úhrady za súťažné podklady: 0 SKK
  Podmienky a spôsob úhrady:

 14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
  Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 18.07.2007 čas: 09:00
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
  - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1
  v opačnom prípade iná, nasledovná adresa:
  Názov:
  Kontaktné miesto:
  Adresa:
  • Obec (mesto):
  • PSČ:
  • Ulica:
  Kontaktná osoba: Mária Lineková
  Telefón: 052/4780360
  Fax: 052/4780359

 15. Otváranie ponúk:
  Dátum a čas otvárania ponúk: 18.07.2007 o 09:30
  Miesto otvárania ponúk: ŠL TANAPu Tatranská Lomnica, I.posch.č.dverí 106

 16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
  1. Cena v Sk

 17. Lehota viazanosti ponúk:
  08.08.2007

 18. Ďalšie informácie :

 19. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?
  neprichádza do úvahy

 20. Použitie elektronickej aukcie
  Nepoužije sa.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby: Ing.Pavol Fabian
Registračné číslo OSO: UO 531-596-2007

Podpis odborne spôsobilej osoby: