Oznamy a výzvy

Výzva na predkladanie ponúk – podprahová zákazka

26.03.2008 07:49

Podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. uverejňujeme verejne prístupným spôsobom výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky Dodávka a montáž nábytku Tri Studničky.

Záujemcovia predložia ponuku na uvedený predmet zákazky v súlade s výzvou, v ktorej sú stanovené lehoty a požadované podmienky. Podrobný opis predmetu zákazky, obchodné podmienky a ďalšie pokyny na vypracovanie ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré si záujemca vyžiada v stanovenej lehote na určenej adrese. Výzva na predkladanie ponúk je priložená.

Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie podprahovej zákazky)

 1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
  Názov: Štátne lesy Tatranského národného parku
  Kontaktné miesto: 059 60 Tatranská Lomnica
  IČO: 31966977
  Adresa:
  • Obec (mesto): Tatranská Lomnica
  • PSČ: 059 60
  • Ulica: 66
  Kontaktná osoba: Ing.Javorská Janka
  Telefón: 052/4780361
  mobil:0903772041
  Fax: 052/4780359
  Elektronická pošta: jjavorska@lesytanap.sk
  Internetová adresa: www.lesytanap.sk

 2. Predmet zákazky
  Zákazka na poskytovanie služieb.

 3. Názov predmetu zákazky
  Dodávka a montáž nábytku

 4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
  NIE X ÁNO
  V prípade rozdelenia zákazky na časti, ponuky môžu byť predložené na:
  • jednu časť
  • viacero častí
  • všetky časti
  V prípade rozdelenia zákazky na časti, predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce časti:

 5. Opis predmetu zákazky
  Dodávka a montáž nábytku pre ubytovacie zariadenia Tri Studničky Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.

 6. Miesto dodania predmetu zákazky
  ŠL TANAPu Tatranská Lomnica - Tri Studničky

 7. Kategória služby (podľa prílohy č. 2 alebo 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.)
  27 Ostatné služby (okrem zákaziek orgamizácií rozhlasového a televízneho vysielania na získanie, tvorbu, produkciu alebo koprodukciu programov a zákaziek na vysielací čas

 8. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
  Hlavný predmet
  Ďalšie predmety 36.12.00.00-8

 9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
  Viď súťažné podklady

 10. Možnosť predloženia variantných riešení:
  NIE X ÁNO

 11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
  Predpokladané ukončenie dodávky 13.06.2008


 12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
  z vlastných zdrojov

 13. Podmienky účasti záujemcov:
  § 26 ods. 1 písm. f) - uskutočňovať stavebné práce - dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou
  § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru

 14. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
  Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
  - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.
  v opačnom prípade iná, nasledovná adresa:
  Názov:
  Kontaktné miesto:
  Adresa:
  • Obec (mesto):
  • PSČ:
  • Ulica:
  Kontaktná osoba: Mária Lineková
  Telefón: 052/4780360
  Fax: 052/4780359

  Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 02.04.2008 14:00

  Úhrada za súťažné podklady: NIE X ÁNO

  Výška úhrady za súťažné podklady: 0 SKK
  Podmienky a spôsob úhrady:

 15. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
  Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 11.04.2008 čas: 09:00
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
  - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1
  v opačnom prípade iná adresa, ktorá je nasledovná:
  Názov:
  Kontaktné miesto:
  Adresa:
  • Obec (mesto):
  • PSČ:
  • Ulica:
  Kontaktná osoba: Mária Lineková
  Telefón: 052/4780360
  Fax: 052/4780359

 16. Otváranie ponúk:
  Dátum a čas otvárania ponúk: 11.04.2008 o 10:00
  Miesto otvárania ponúk: ŠL TANAPu Tatranská Lomnica ,I.posch.č.dv.106

 17. Kritériá na hodnotenie ponúk:
  1. Cena dodávky v Sk

 18. Lehota viazanosti ponúk:
  28.04.2008

 19. Ďalšie informácie :

 20. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?
  neprichádza do úvahy

 21. Použitie elektronickej aukcie
  Nepoužije sa.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby: : Mária Lineková
Registračné číslo OSO: D0522-448-2003

Podpis odborne spôsobilej osoby:

súbor na stiahnutie