Oznamy a výzvy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

20.09.2017 10:05

Riaditeľ Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho odboru výskumu – Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u .

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v oblasti prírodných vied biologického zamerania, minimálne 5 rokov vedeckej činnosti v oblasti lesného hospodárstva, resp. ochrany prírody, z toho aspoň 3 roky praxe v riadení pracovného kolektívu. Doterajšia publikačná, edičná činnosť a aktívna účasť na odborných konferenciách, praktické skúsenosti s výkonom múzejnej činnosti. Doterajšia aktívna spoluúčasť na riešení a získavaní finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov v oblasti vedy, výskumu alebo múzejnej činnosti. Aktívna znalosť anglického jazyka. Občianska bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

- štruktúrovaný životopis

- doklady o vzdelaní, odbornej praxi, občianskej bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- zoznam publikačnej a edičnej činnosti, príspevkov na odborných konferenciách a činnosti v múzejnej oblasti

- zoznam spoluúčasti na riešení a získavaní mimorozpočtových zdrojov v oblasti vedy, výskumu alebo múzejnej činnosti

Dátum nástupu: 1.12.2017

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: Žiadosti o účasť na výberovom konaní možno podať v termíne do 15.10.2017 na adresu:

Štátne lesy Tatranského národného parku

Odbor UEÚaPČ

Ing. Kuchta Jozef

059 60 Tatranská Lomnica