Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Interreg Poľsko - Slovensko 1.1.2021 - 31.12.2022

Miasto i Gmina Szczawnica (Vedúci partner), ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA (Partner projektu 1) a Obec Lesnica (Partner projektu 2) realizujú projekt s názvom: „Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0133/17

Obdobie realizácie: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Stručný popis projektu:

Hlavnou atrakciou regiónu Pieniny, tak na poľskej ako aj slovenskej strane, je Pieninský národný park (Pieniński Park Narodowy). Pieninský národný park je jednou z najnavštevovanejších turistických lokalít na slovensko-poľskom cezhraničnom území. Ročne ho navštívi cca 700 tis. návštevníkov. Územie ponúka množstvo prírodných atrakcií, projekt sa však chce zamerať predovšetkým na zlepšenie využitia a zvýšenie bezpečnosti na turisticky atraktívnej vodnej (rieka Dunajec) a lesnej ceste (Pieninská cesta) v cezhraničnom území Pienin. V rámci projektu sa plánujú investičné aktivity zamerané na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu v PIENAP-e a „mäkké aktivity“ zamerané na spoločnú cezhraničnú podporu prírodného dedičstva cezhraničného územia.
Projekt má 3 vecné úlohy. Úlohu 1 Rekonštrukcia Pieninskej cesty - prielom Dunajca, budú realizovať P1 a P2. Úlohu 2 Rekonštrukcia pltníckeho prístavu a rozšírenie časti pre obsluhu kajakov, bude realizovať VP.
Pieninská cesta je jedným z dvoch chodníkov, na ktorý je povolený vjazd aj pre cyklistov, v dĺžke približne 10,5 km. Jeho rekonštrukcia zatiaľ prebehla len na poľskej strane. Štátne lesy TANAP-u a obec Lesnica preto plánujú zrekonštruovať zvyšnú časť Pieninskej cesty na slovenskej strane. Pôvodne lesná cesta okolo Dunajca slúži ako turistický chodník pre široké spektrum návštevníkov (cyklisti, peší, mamičky s kočíkmi, vozíčkari a pod.). V súčasnosti je dosť opotrebovaná a nebezpečná. Rekonštrukcia sa bude týkať spevnenia povrchu, opravy a spevnenia oporných múrov nad riekou Dunajec a osadenia zábradlí, pre zvýšenie bezpečnosti návštevníkov. Mesto Szczawnica sa v projekte bude venovať výstavbe prístavu - výstupišťa pltí na rieke Dunajec (konečná stanica). Špecifický cieľ 2 Posilnenie cezhraničnej podpory prírodného dedičstva v Pieninskom národnom parku bude naplnená prostredníctvom úlohy 2 Organizácia spoločných podujatí. Na realizácii úlohy 2 sa budú podieľať všetci traja partneri projektu.

Hlavný cieľ projektu: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi Pieninského národného parku

Špecifické ciele projektu:

  1. Zlepšenie stavu infraštruktúry cestovného ruchu
  2. Posilnenie cezhraničnej podpory prírodného dedičstva v Pieninskom národnom parku

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 2 789 869,09 eur

Spolufinancovanie:
85% Európsky fond regionálneho rozvoja: 2 371 388,68 eur
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky: 221 354,90 eur

PL

Miasto i Gmina Szczawnica (Partner wiodący), ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA (Partner projektu 1), a Obec Lesnica (Partner projektu 2) realyzuja projekt pod tytulem: Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej , który został zatwierdzony do realizacji w ramach naboru do składania wniosków w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, Oś priorytetowa nr. 1: " Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza ".

Kod projektu: PLSK.01.01.00-SK-0133/17

Okres realizacji: 1.1.2021 – 31.12.2022

Krótki opis projektu

Główną atrakcją regionu Pieniny po obu stronach–polskiej i słowackiej–jest Pieniński Park Narodowy. PPN jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych na słowacko - polskim pograniczu. Rocznie odwiedza go około 700 tysięcy turystów. Teren oferuje wiele atrakcji przyrodniczych, ale projekt skupi się przede wszystkim na wprowadzenie usprawnień i poprawę bezpieczeństwa na atrakcyjnej dla turystów drodze wodnej (rzeka Dunajec) i leśnej (Droga Pienińska) w obszarze transgranicznym Pienin.
W ramach projektu planowane są działania inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej w PIENAP i wspólne „miękkie” działania na polu zachowania dziedzictwa przyrodniczego tego obszaru.
Projekt ma 3 zasadnicze cele. Zadanie 1 Remont Drogi Pienińskiej – Przełom Dunajca, realizować będą P1 i P2. Zadanie 2 Przebudowa przystani flisackiej i rozbudowa sekcji kajakowej, relizować będzie PW. Droga Pienińska droga jest jednym z dwóch szlaków turystycznych, po których mogą poruszać się również rowerzyści, na odcinku około 10,5 km. Jego Do tej pory remont był zrealizowany tylko po stronie polskiej. Dlatego LP TANAP i miejscowość Leśnica planują wyremontować pozostałą część Drogi Pienińskiej po stronie słowackiej.
W przeszłości to była droga leśna brzegiem Dunajca, dziś szlak turystyczny dla szerokiego spektrum odwiedzających (rowerzystów, pieszych, matek z wózkami, wózków inwalidzkich itp.). Obecnie jest zniszczony i niebezpieczny. Przebudowa obejmie utwardzenie powierzchni, naprawę i wzmocnienie ścian oporowych nad rzeką Dunajec i montaż poręczy dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających. Miasto Szczawnica zrealizuje budowę przystani – miejsce docelowe drogi wodnej na Dunajcu (końcowy przystanek). Cel specyficzny 2 Wzmocnienie transgranicznych działań na polu zachowania dziedzictwa przyrodniczego w PPN zostanie spełniony pośrednictwem zadania 2 Organizacja wspólnych przedsięwzięć. W jego realizacji będą zaangażowani wszyscy trzej partnerzy projektu.

Glówny cel projektu: Intensyfikacja zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców Pienińskiego Parku Narodowego

Cele szczegółowe projektu:

  1. Poprawa stanu infrastruktury ruchu turystycznego
  2. Posilnenie cezhraničnej podpory prírodného dedičstva v Pieninskom národnom parku

Calkowity koszt projektu: 2 789 869,09 Eur

Dofinansowanie 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 371 388,68 Eur
Dofinansowanie z budżetu państwa Republiki Słowackiej: 221 354,90 Eur

logo Interreg PL-SK
Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020