Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Stanovisko Štátnych lesov TANAPu.

01.07.2005 15:25

„Odstraňovanie následkov kalamity má svoje zákonitosti a jedným z dôležitých aspektov je protipožiarna ochrana kalamitou postihnutého územia,“ hovorí Ing. Marián Šturcel, hovorca ŠL TANAP a dodáva: „Po kontrole územia a zistených nedostatkoch nám Hasičský a požiarny zbor SR uložil povinnosť tieto nedostatky odstrániť. Zápisnica z kontroly definovala, ktoré lesné cesty je potrebné sprístupniť pre zásahové vozidlá. Týka sa to aj ciest v Tichej a Kôprovej doline, konkrétne ciest Kôprovica a Krížna. Postup ŠL TANAP je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi súvisiacimi s prevenciou a ochranou lesa pred požiarmi a je plnením povinností správcu a užívateľa lesného majetku. Nejedná sa teda o spracovanie kalamity, ale o realizáciu opatrení zameraných na odstránenie ohrozenia života a zdravia človeka resp. majetku. Z ustanovení zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyplýva, že podľa § 29 nie je potrebné žiadať o súhlas na uvedené činnosti. ŠL TANAP zároveň konali v súlade s ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a v súlade s lesným zákonom č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov“.

Z dôvodu bezpečnosti prevádzky mechanizmov špecializovaných na požiarne záchranné práce je nevyhnutné vytvoriť operačný priestor v šírke minimálne 20 m vrátane telesa cesty. V prípade, keby sa boli rešpektovali požiadavky ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, bolo by potrebné odstrániť popadané stromy v šírke dvojnásobnej výšky porastu na obe strany od telesa cesty, teda táto šírka by bola neporovnateľne väčšia. „Ak ŠL TANAP pristúpili k zabezpečeniu prejazdnosti spomínaných ciest na celkovú šírku 20m, znamená to, že v rámci svojich aktivít rešpektujú prostredie, v ktorom sa nachádzajú (národný park) a ich aktivity nemajú žiadny ekonomický záujem, ale smerujú k zabezpečeniu takého rozčlenenie a sprístupnenie poškodeného územia, aby v prípade požiaru mohli byť efektívne uplatňované opatrenia na ochranu lesných pozemkov TANAP. Poukazovanie predstaviteľov občianskych združení a mimovládnych organizácii zameraných na ochranu prírody na komerčné zámery ŠL TANAP nie je opodstatnené. Boli použité technológie šetrné k životnému prostrediu a z uvedeného dôvodu aj náklady na realizáciu prác vysoko prekročili možný zisk z predaja drevnej hmoty získanej pri tejto činnosti“, konštatuje M. Šturcel.

Je zrejmé, že celé územie poškodené vetrovou kalamitou predstavuje potenciálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a životov návštevníkov. Z uvedeného dôvodu bolo, v súlade s právnymi predpismi SR, prijaté opatrenie kompetentného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o zákaze vstupu do lesov. Podobne je nevyhnutné zabezpečiť funkčný kontrolný systém, ako na kontrolu vývozu drevnej hmoty, tiež na plnenie opatrení štátnej správy. Časová a personálna náročnosť týchto činností vyžaduje uplatnenie služieb strážnej bezpečnostnej služby, ktorá na území TANAP v súčasnej dobe pôsobí. Zároveň však vyžaduje aj rešpektovanie týchto pravidiel všetkými návštevníkmi Vysokých Tatier.