Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Na obnovu lesných porastov v národnom parku je už všetko pripravené

24.03.2006 06:20

Nový les bude stabilnejší - Z takmer 9-tisíc hektárovej kalamitnej plochy v správe Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP) sa v tomto roku revitalizácia dotkne 895 ha bórou poškodeného územia. Z toho sa umelo zalesní len 244 ha. Vo zvyšných plochách sa nechá priestor pre prirodzenú obnovu lesných porastov a rekonštrukciu mladých porastov, ktoré bóra poškodila. Pritom sa ráta s vysadením vyše 500-tisíc sadeníc v drevinovom zložení smrekovec opadavý, borovica lesná a limbová či jelša lepkavá, javor horský, jaseň štíhly, buk lesný, brest horský alebo breza bradavičnatá. Zastúpenie smreka v umelo obnovovaných lesných porastoch nepresiahne 8 percent.

Z takmer 9-tisíc hektárovej kalamitnej plochy v správe Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP) sa v tomto roku revitalizácia dotkne 895 ha bórou poškodeného územia. Z toho sa umelo zalesní len 244 ha. Vo zvyšných plochách sa nechá priestor pre prirodzenú obnovu lesných porastov a rekonštrukciu mladých porastov, ktoré bóra poškodila. Pritom sa ráta s vysadením vyše 500-tisíc sadeníc v drevinovom zložení smrekovec opadavý, borovica lesná a limbová či jelša lepkavá, javor horský, jaseň štíhly, buk lesný, brest horský alebo breza bradavičnatá. Zastúpenie smreka v umelo obnovovaných lesných porastoch nepresiahne 8 percent.

Prvoradým pri obnove a revitalizácii kalamitného územia bude vytvorenie tzv. spevňovacích pásov. „Sú to novovysadené pásy tvorené spevňovacími drevinami, ktoré sú zakladané kolmo na prevládajúci, v tomto prípade severozápadný smer vetra, v šírke 50 m a vzájomným odstupom 150 m. V ich drevinovom zložení bude prevládať smrekovec, borovica, javor a buk,“ hovorí Ing. Peter Spitzkopf ml., z odboru starostlivosti o lesy Štátnych lesov TANAPu. Podľa Projektu revitalizácie a obnovy kalamitného územia v TANAPe by sa mal tatranský les časom podobať mozaike: hlúčik či skupinka stromov sa bude striedať s plochou ponechanou na prirodzené zmladenie. Prvoradou však bude stabilita nového tatranského lesa, ktorá závisí tak od genetickej vhodnosti semena, ako aj od jeho štruktúry.

„Našou snahou je vytvoriť v kalamitných územiach národného parku druhovo, vekovo, výškovo a plošne diferencované porasty. Ak budú na čo najmenšej ploche existovať všetky vekové štádiá lesa, vytvoríme les, ktorý prírodnej katastrofe typu bóra možno neodolá, zato sa dokáže oveľa rýchlejšie obnoviť. Navyše pomocou následných výchovných opatrení sa jeho štruktúra bude upravovať smerom k prírodným lesom,“ vysvetľuje Ing. Ján Marhefka, vedúci Strediska genofondu drevín Rakúske lúky Štátnych lesov TANAPu..

Vetrová kalamita z novembra 2004 poškodila lesné porasty v správe Štátnych lesov TANAPu na ploche 8 736 ha. Plochy obnovovaných území umelou výsadbou jednotlivých druhov ihličnatých i listnatých drevín sa budú každoročne upresňovať po zohľadnení prírodných procesov, ktoré v kalamitných plochách prebiehajú.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 1/2022

TATRY č. 1/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020