Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Lykožrútová kalamita ničí v TANAPe smrekové horské lesy

01.08.2007 14:41

Tichá dolina 2007 (autor: Tatiana Hoholíková) V období jarného a práve prebiehajúceho letného rojenia podkôrneho hmyzu – apríl až júl t.r. – odchytili Štátne lesy TANAPu 200 611 740 imág (dospelých jedincov) lykožrútov. Pritom na zničenie jedného stromu stačí nie viac jako 400 z nich. V chránenom území Tatranského národného parku tak dnes vysychajú aj tie lesné porasty, ktoré po vetrovej kalamite v novembri 2004 neboli poškodené. V monitorovacích feromónových lapačoch bol zachytený okrem najpočetnejšieho lykožrúta smrekového napádajúceho porasty staršie ako 60 rokov aj lykožrút lesklý ničiaci mladé stromy a kosodrevinu a drevokaz čiarkovaný poškodzujúci drevo napadnutých stromov. V kalamitnom premnožení sú v súčasnosti už aj lykožrút matný a lykožrút smrečinový napádajúci mladé porasty a lykožrút smrekovcový ničiaci smrekovce. Za rovnaké obdobie minulého roku bolo v území TANAPu v správe Štátnych lesov TANAPu odchytených 61 725 180 imág lykožrútov a za celý rok 2006 presiahol ich počet sotva 220 miliónov imág.

Najhoršia situácia je v ochrannom obvode Tatranská Lomnica, kde bolo v sledovanom obodbí odchytených viac jako 72 miliónov imág lykožrútov. Potvrdili sa aj obavy lesníkov, že lykožrútová kalamita sa nevyhne ani Tichej a Kôprovej doline. Kým totiž vlani v ochrannom obvode Podbanské, kde tieto doliny patria, počas jarného rojenia odchytili 788960 imág lykožrútov, v tomto roku ich počty za rovnaké obdobie dosiahli 7 miliónov.

Do novembra 2004 evidovali Štátne lesy TANAPu v 5. stupni ochrany prírody na území Tatranského národného parku v správe Štátnych lesov TANAPu 80 000 m3 lykožrútovej kalamity. V júni 2007 to už bolo 224 000 m3 lykožrútom poškodených stromov. V rokoch 2005 až 2007 bol podkôrnym hmyzom v porovnaní so situáciou pred novembrom 2004 napadnutý viac ako trojnásobok živých stromov len v najvyššom, 5. stupni ochrany prírody.

Príčinou je nielen zákaz spracovania lykožrútovej kalamity v najvyššom stupni ochrany prírody na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ale aj ponechanie drevnej hmoty bez spracovania po vetrovej kalamite z novembra 2004. Štátna správa ochrany prírody nedovolila po vetrovej kalamite z roku 2004 na území TANAPu v správe Štátnych lesov TANAPu spracovať 163 000 m3 a ďalších 419 000 m3 prikázala v území ponechať ako biomasu. V 5. stupni ochrany prírody nepovolila asanovať 224 000 m3 lykožrútom napadnutých stromov, a tak do 31.7.2007 zostalo území národného parku viac ako 806 000 m3 lykožrútom napadnutého dreva ako potravná báza (kalamitný základ) pre premnoženie podkôrneho hmyzu. Z dôvodu doterajšieho spôsobu ochrany prírody bol tak naštartovaný rozpad smrekových horských lesov nielen v TANAPe, ale na celom území Slovenska. Je preto dôležité prijať na úrovni vlády opatrenia zabezpečujúce stabilitu smrekových horských lesov. Inak sa môže stať, že lesy v týchto nadmorských výškach svoje funkcie – pôdoochrannú, vodohospodársku, klimatickú, estetickú, športovú – nebudú schopné plnohodnotne plniť už vo veľmi krátkom čase.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 1/2022

TATRY č. 1/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020