Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Stav na kalamitnej ploche v národnom parku sa zlepšuje

24.11.2008 13:53

Samoobnova (autor: Ján Slivinský) Väčšina účastníkov III. seminára o pokalamitnom výskume v Tatrách sa zhodla v tom, že stav na kalamitnej ploche sa zlepšuje. Ich slová potvrdzuje obnova vegetačného krytu so zastúpením aj pôvodných lesných druhov. Podľa konštatovaní výskumníkov sa spoločenstvá pôdnej bioty z nepoškodených ostrovčekov začali šíriť na pôvodné biotopy, čo je zvlášť pozitívne najmä na ploche spáleniska. „Optimisticky sa vyvíja aj prirodzené zmladenie drevín na spracovaných i nespracovaných kalamitných plochách bez výraznejších rozdielov v druhovom a početnom zastúpení,“ konštatuje Peter Fleischer, vedúci Výskumnej stanice a múzea Štátnych lesov TANAPu a dodáva:

„Pre mnohých je možno prekvapením, že v prirodzenom zmladení dominuje smrek a jarbina na úkor očakávanej expanzie brezy a smrekovca, ktorých nástup je menej intenzívny. Za riskantné však treba aj naďalej považovať mimoriadne vysoké straty draslíka na spracovanej ploche. Na druhej strane zatiaľ nejasný je aj dôvod vysokých strát uhlíka na ploche ponechanej bez zásahu. So vznikom nových podmienok po kalamite bol zaznamenaný aj prudký nárast diverzity hlavne pôdnych organizmov.“

Účastníci seminára spoločne poukázali na vážny problém Tatranského národného parku, ktorým aj napriek vývoju počasia v tomto roku je ďalšia expanzia podkôrneho hmyzu. „Ten sa napriek očakávaniam nešíri do stojacich porastových stien, ale napáda vzdialené lokality v relatívne zdravom lese. Výmera odumretého lesa len v tomto roku dosiahla takmer 800 ha. So stojacim suchým lesom na odľahlých, ale turisticky navštevovaných lokalitách je spojené aj riziko požiarov,“ dodáva Peter Fleischer.

Tohtoročný už III. seminár o pokalamitnom výskume v TANAPe sa konal koncom minulého týždňa v Starej Lesnej a zúčastnilo sa ho vyše sedemdesiat výskumných pracovníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Nemecka a Talianska. Na seminári odznelo vyše 40 príspevkov zaoberajúcich sa vývojom lesných ekosystémov po vetrovej kalamite v TANAPe.