Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Životu darná tekutina z národného parku

20.03.2009 07:54

Javorinka (autor: Ján Slivinský) Bez vody niet života, pripomína svetový deň vody. V hospodárení s vodou je neprekonateľný práve les. Len les si dokonale zatieňuje vlastnú pôdu, takže voda sa odparuje takmer výlučne transpiráciou z povrchov listov alebo ihličia. Ani prirodzené dominantné zastúpenie smreka v Tatranskom národnom parku preto nie je samoúčelné. „Smrek je v týchto klimatických podmienkach najprirodzenejší a podobne ako listnáče vie s vodou aj výborne hospodáriť. Dokonca poznatky ukazujú, že humus, vytvorený pod smrekovým porastom, je v zadržiavaní vody neprekonateľný. Nárazovo dokáže zadržať až 150 mm zrážok. Smrek prebytočnú vlahu z terénu doslova vysáva a vyparuje naspäť do ovzdušia. Podobne ako buk aj dospelý smrek dokáže odpariť za deň až 200 l vody. Významne tým prispieva k mikroklíme prostredia a navyše vytvorí miesto pre ďalšie zrážky a zabezpečí rovnomernosť odtoku,“ vysvetľuje Pavol Kráľ zo Štátnych lesov TANAPu.

Voda z vysokých polôh Tatier neodteká ihneď ako naprší. Nárazy vodných prívalov a rozdielnosti jednotlivých ročných období príroda sama utlmuje. O tom, ako tento zázračný kolobeh funguje už od prvých jarných dní, hovorí Pavol Kráľ: „Príroda si to zariadila veľmi precízne. Jar totiž prichádza do vysokých polôh pozvoľna a ďaleko neskôr ako v podhorí. Sneh sa v tatranských dolinách začína roztápať až v apríli. Aj to len veľmi opatrne. Maximálny rozdiel medzi prírastkom a výdajom zaznamenávame dokonca až v júni. Za normálnych okolností však ani júnové prietoky nič vážne nespôsobia. Podhorie už dávno zabudlo na sneh a vlahu rozvíjajúca sa vegetácia vďačne prijíma. Problém nastáva vtedy, keď sú zrážky veľmi intenzívne a dlhodobé. Kritická hranica je okolo 200 mm. Vtedy je všetko nasiaknuté do maxima, vodu už nemá čo zadržať.“

Najväčšia slovenská rieka Váh a s ňou aj rieka Poprad pramení v Tatranskom národnom parku, ktorý je vďaka intenzívnej zrážkovej činnosti bohatou zásobárňou tejto životu darnej tekutiny. Ročne v tomto území spadne v priemere 1 150 mm zrážok. Len na slovenskej strane Tatier sa nachádza približne 600 km vodných tokov a viac ako stovka jazier o súhrnnej ploche 1,7 km2 a obsahu 12 miliónov m3. Každú sekundu odtečie z Tatier do dvoch svetových morí – Baltického a Čierneho - 38 m3 vody, čo je asi 9 percent vodnosti všetkých slovenských riek. A to pri rozlohe zaberajúcej len necelé 3 percentá územia Slovenska.

Štátne lesy TANAPu spravujú na území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku viac ako 1 200 km drobných vodných tokov. Pravidelnou starostlivosťou zabezpečujú ich bezproblémový tok.