Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Verejný odpočet Štátnych lesov TANAPu za rok 2009

03.05.2010 08:16

V súlade s dokumentom „Správa o skúsenostiach s výročnými správami a verejnými odpočtami rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy“ schváleným uznesením vlády SR č. 1189/2001, organizuje MP SR, sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva verejný odpočet príspevkovej organizácie Štátne lesy TANAP nasledovne:

Termín konania: 06.mája 2010

Miesto: zasadačka Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica

Čas konania: 10:00 hod.

Program verejného odpočtu ŠL TANAP:

- prezentácia hlavných bodov výročnej správy riaditeľom organizácie alebo ním povereným zástupcom

- stanovisko MP SR k výročnej správe

- stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti

- otázky novinárov a verejnosti, na ktoré bude odpovedať zástupca organizácie a ministerstva

Verejný odpočet je limitovaný časovým harmonogramom, preto ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky zo strany zúčastnených organizácií, MP SR zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.