Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Horelo len štyri krát, požiarne riziko je stále vysoké

06.02.2012 09:17

Požiar v území TANAPu (autor: Táňa Hoholíková) Štyri požiare zaznamenali vlani Štátne lesy TANAPu v nimi spravovanom území Tatranského národného parku. Začiatkom marca horela lúka nad obcou Stráne pod Tatrami v ochrannom obvode Tatranské Matliare. Rýchlo šíriaci sa oheň k lesu sa hasičom z Kežmarku a lesníkom podarilo včas uhasiť. Lesný porast tak oheň nepoškodil, škody nevznikli žiadne. O dva dni horelo nad obcou Stráne pod Tatrami opätovne. Oheň sa však tentoraz rýchlo šíril všetkými smermi a napriek veľkému úsiliu kežmarských hasičov, členov dobrovoľného hasičského zboru Mlynčeky a lesníkov sa rozšíril aj do blízkych lesných porastov. Oheň poškodil takmer 33 hektárov lesa, z toho 1,1 hektára vo vlastníctve štátu v správe Štátnych lesov TANAPu.

Suchá tráva horela v apríli v blízkosti Nového Smokovca. Požiar, ktorý sa rozšíril na ploche 1200 m2 zlikvidovala zásahová jednotka Hasičského a záchranného zboru Poprad. Oheň nezasiahol lesný porast, škoda na majetku vo vlastníctve štátu tak nevznikla žiadna. Po štvrtý krát a naposledy v minulom roku horelo v území TANAPu v správe Štátnych lesov TANAPu v septembri v okolí pod Vyšnými Hágami. Na ploche približne 300 m2 horela tráva a kopa haluziny po spracovanej kalamite. Škoda na lesnom poraste nevznikla. Pravdepodobnou príčinou požiarov v troch prípadoch bolo vypaľovanie trávy, v jednom horela tráva pri havárii osobného motorového vozidla.

Oheň je jeden z najvážnejších škodlivých činiteľov v lese. Viac ako 7 000 ha kalamitné územie Tatranského národného parku vrátane rozsiahlej plochy suchých lesných porastov v bezzásahovom území je v súčasnosti z hľadiska možnosti vzniku požiaru najrizikovejším územím TANAPu. Štátne lesy TANAPu budú preto v tomto roku vo zvýšenej miere vykonávať hliadkovaciu činnosť v oblastiach poškodených kalamitou, a to nielen v pracovných dňoch, ale aj v mimopracovnom čase a v dňoch pracovného pokoja. Najviac sledované budú z hľadiska vzniku požiaru rizikové priestory, pričom pozornosť bude venovaná osobám, ktoré sa v týchto miestach pohybujú. Hliadkovaciu činnosť budú vykonávať pracovníci Štátnych lesov TANAPu podľa vopred schváleného plánu hliadkovacej činnosti.

V rokoch 2005 až 2011 bolo v území TANAPu v správe Štátnych lesov TANAPu 26 požiarov, ktoré poškodili viac ako 450 ha lesných pozemkov. Škody na majetku štátu sa vyšplhali na viac ako 1,12 milióna euro. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru bol odhodený nedopalok cigarety, vypaľovanie trávy a úmyselné podpálenie. Extrémnym bol rok 2005, počas ktorého horelo v predmetnom území až 12 krát. Pritom najväčším bol požiar z 30. júla, ktorý zasiahol plochu 230 ha a za sebou zanechal škody presahujúce 565 tisíc euro. Druhý najväčší požiar zasiahol v apríli 2007 v ochrannom obvode Kežmarské Žľaby 58 ha, pričom poškodil mladé lesné porasty v hodnote presahujúcej 500 tisíc euro.