Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Verejný odpočet Výročnej správy Štátnych lesov TANAP za rok 2012

13.05.2013 10:43

V súlade s dokumentom „Správa o skúsenostiach s výročnými správami a verejnými odpočtami rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy“ schváleným uznesením vlády SR č. 1189/2001, organizuje MPaRR SR, sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva verejný odpočet príspevkovej organizácie Štátne lesy TANAP v piatok 24. mája 2013 v zasadačke Štátnych lesov TANAPu Tatranská Lomnica so začiatkom o 9.00 hodne.

Súčasťou program verejného odpočtu Štátnych lesov TANAP bude prezentácia hlavných bodov výročnej správy riaditeľom organizácie alebo ním povereným zástupcom, stanovisko zriaďovateľa k výročnej správe, stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti a otázky novinárov a verejnosti, na ktoré bude odpovedať zástupca organizácie a zriaďovateľa.

Verejný odpočet je limitovaný časovým harmonogramom, preto ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky zo strany zúčastnených organizácií, MPaRR SR zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výročná správa na www.lesytanap.sk/Dokumenty


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020