Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Obdobie ideálne na jarné zalesňovanie v Tatrách

28.04.2014 08:57

Výsadba v kalamitnom území pod Svišťovkou (autor: Lenka Burdová) Jarné zalesňovanie v Tatranskom národnom parku začalo o dva týždne skôr ako v rokoch minulých. Pri nástupe jari bol zaznamenaný zimný deficit vlahy v pôde, ktorý čiastočne vyrovnali zrážky z druhej polovice apríla. Keďže v týchto dňoch je počasie bez extrémne vysokých teplôt a je relatívne stabilné s každodennými zrážkami, je to obdobie doslova ideálne na jarné zalesňovanie v Tatrách.

„Zalesňujeme na všetkých ochranných obvodoch Štátnych lesov TANAPu od Oravy až po Červený Kláštor. Do pôdy zasadíme približne 450 tisíc sadeníc. K dnešnému dňu sme zalesnili viac ako polovicu z dvestoštyridsať hektárovej plochy a predpokladáme, že v priebehu dvoch týždňov výsadbu ukončíme,“ hovorí Ján Marhefka z odboru starostlivosti o lesy Štátnych lesov TANAPu.

Po desiatich rokoch od vetrovej kalamity sa zalesňovanie v tomto roku dostalo takmer až po hornú hranicu lesa. „Miestami sa dostávame do nadmorských výšok presahujúcich 1 300 metrov, ale keďže zalesňujeme aj plochu po vlaňajšom požiari pod Smokovcami, tak sadíme aj vo výške deväťsto metrov nad morom a nižšie. Pod hranicou sedemsto metrov zalesňujeme napríklad v okolí rómskych osád, kde ich obyvatelia lesné porasty sústavne likvidujú,“ približuje Ján Marhefka. Výsadba podľa neho bude končiť pod hornou hranicou lesa, ktorá je v Tatrách vo výške 1 450 metrov nad morom a kde prevládajú kosodrevinové porasty. Lesníci Štátnych lesov TANAPu nebudú sadiť ani v piatom stupni ochrany prírody, pretože im zákon o ochrane prírody a krajiny a platné rozhodnutie orgánu štátnej správy ochrany prírody zakazuje v tomto území zasiahnuť do vegetačného a pôdneho krytu.

Prevládajúcou drevinou pri obnove kalamitného územia je, vzhľadom na nadmorskú výšku, v tomto roku už smrek. Nemalý podiel medzi sadenicami má ako stabilizačný prvok vznikajúceho lesného porastu však aj borovica, smrekovec či jedľa. „Jedľu sadíme už v nižších počtoch oproti minulosti vzhľadom na nadmorskú výšku, v ktorej zalesňujeme. Vyššie zastúpenie medzi vysádzanými drevinami má už len v oravskej časti Tatranského národného parku, na Podspádoch a na Javorine. Spomedzi listnatých drevín pomiestne vysádzame buk, javor, jaseň, brest a jelšu. Avšak aj ich podiel v porastoch v porovnaní s rokmi predchádzajúcimi klesá, vzhľadom na prírodné podmienky vysokohorského prostredia pod hornou hranicou lesa, v ktorom sa tieto dreviny uplatňujú iba zanedbateľným zastúpením,“ konštatuje Ján Marhefka.

Od roku 2004 vysadili Štátne lesy TANAPu v nimi spravovanom území Tatranského národného parku viac ako sedem miliónov sadeníc, pričom zalesnili takmer dvetisícsedemsto hektárov kalamitného územia a prirodzené zmladenie tatranských drevín zaevidovali na ďalších takmer dvetisícpäťsto hektároch spravovaných lesných pozemkov.