Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

"CYKL SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH PO OBU STRONACH GRANICY / CYKLUS VZDELÁVACÍCH ŠKOLENÍ PRE ZAMESTNANCOV NÁRODNÝCH PARKOV NA OBIDVOCH STRANÁCH HRANICE"

07.08.2017 11:06

  1. Szkolenia wysokogórskie i lawinowe / Vysokohorské a lavínové školenia
  2. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy / Oboznámenie sa s vzdelávacou ponukou cezhraničného partnera
  3. Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území

Najbliższe wydarzenie: Szkolenie biometryczne / Najbližšia udalosť: Biometrické školenie

PL - Szkolenie z zakresu biometryki zorganizowane będzie przez TPN dla pracowników merytorycznych i służb terenowych z obydwu Instytucji. Dotyczyć będzie sposobu poboru, zbierania i opisywania prób (odchody, pióra, padłe zwierzęta, itp.). Utrwalenie posiadanych oraz nabycie nowych umiejętności sprawi, że pracownicy będą skuteczniej wykonywać zadania związane z ochroną fauny jak również pomagać pracownikom naukowym przy prowadzonych przez nich badaniach. Fachowy pobór prób podniesie również poziom bezpieczeństwa i higieny pracowników parku (przenoszenie chorób). Szkolenie odbędzie się 19 lipca 2017 r. w Dyrekcji TPN. Rozpoczęcie szkolenia planowane jest na godz. 8.30.

SK - Školenie z biometrického prieskumu bude organizovať TPN pre meritórnych zamestnancov a terénne služby obidvoch inštitúcií. Toto školenie sa bude týkať odberov, zbierania a opisovania vzoriek (výkaly, perie, uhynuté zvieratá a pod.). Zamestnanci si upevnia svoje doterajšie schopností a naučia sa nové, vďaka čomu budú účinnejšie plniť úlohy spojené s ochranou fauny, ale aj pomáhať vedcom viesť ich výskumy. Odborný odber vzoriek zvýši bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov parku (prenášanie chorôb). Školenie sa uskutoční 19. Júla 2017 r. v budove Riaditeľstva TPNu. Začiatok školenia je plánovaný o 8.30 hod.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 / Projekt financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

logo Interreg PL-SK
logo Euroregion TATRY
logo Tatrzański Park Narodowy
logo Štátne Lesy TANAP-u
logo Prešovský samostprávny kraj