Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Najbliższe wydarzenie / Najbližšia udalosť: PL - Filozofia udostępniania obszarów chronionych, SK - Filozofia sprístupnenia chránených území

15.04.2018 20:47

PL - Szkolenie odbędzie się w formie trzydniowych warsztatów od 16 do 18 kwietnia 2018 r. w Zakopanem. Pierwszy i drugi dzień to szkolenia teoretyczne, dla 60 osób podzielonych na dwie grupy po 30 osób. Trzeci dzień to szkolenia praktyczne, w których partnerzy projektu zaprezentują swoje zasady udostępniania oraz systemy obsługi interesariuszy. Zadanie realizuje następujący cel szczegółowy mikroprojektu: Poprawienie jakości w zarządzaniu i obsłudze ruchu turystycznego. Szkolenie ma na celu wypracowanie dobrych praktyk (zostaną one udostępnione na stronach Internetowych obu Instytucji) w zakresie udostępniania obszaru parków dla różnych grup interesariuszy. Przyczyni się do wprowadzenia najnowszych standardów w obsłudze ruchu turystycznego w taki sposób, aby odwiedzający czuli się w pełni usatysfakcjonowani i jednocześnie poprawił się standard ochrony przyrody. Szkolenie poprawi komunikacje pomiędzy pracownikami parków a naukowcami, speleologami, taternikami, narciarzami, turystami, przewodnikami tatrzańskimi i innymi zainteresowanymi grupami. Osoby odpowiedzialne za udostępnianie nauczą się przekazywania jasnych, zrozumiałych komunikatów i regulaminów, zwłaszcza wyjaśniania zakazów związanych z bezpośrednią ochroną przyrody oraz zjawisk przyrodniczych, które często budzą kontrowersje.

SK - Školenie sa uskutoční v podobe trojdňového workshopu od 16. do 18. apríla 2018 v Zakopanom. Prvý a druhý deň bude teoretické školenie pre 60 ľudí rozdelených do dvoch skupín, po 30 ľudí každá. Tretí deň v rámci praktického školenia, si partneri projektu vzájomne odprezentujú svoje pokyny sprístupňovania ako aj systémy obsluhy záujemcov. Úloha vyplní nasledujúci cieľ mikroprojektu: Zvýšenie kvality organizácie a obsluhy turistického ruchu. Cieľom školenia je vypracovať správne postupy v oblasti sprístupňovania územia národných parkov pre rôzne skupiny záujemcov. Tieto postupy budú zverejnené na internetových stránkach obidvoch inštitúcií. Školenie prispeje k zavedeniu najnovších štandardov obsluhy cestovného ruchu, vďaka ktorým návštevnici sa budú cítiť úplne spokojní a súčasne sa zvýši štandard ochrany prírody. Školenie zlepši komunikáciu medzi zamestnancami národných parkov a vedcami, speleológmi, horolezcami, lyžiarmi, turistami, horskými vodcami a ostatnými skupinami záujemcov. Osoby zodpovedné za sprístupňovanie územia národných parkov sa naučia tvoriť jasné, zrozumiteľné správy a pokyny. Týka sa to najmä vysvetľovania zákazov spojených s priamou ochranou prírody a taktiež prírodných javov, ktoré sú často kontroverzné.

logo Interreg PL-SK
logo Euroregion TATRY
logo Tatrzański Park Narodowy
logo Štátne Lesy TANAP-u
logo Prešovský samostprávny kraj

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020