Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Najbliższe wydarzenie / Najbližšia udalosť: PL - Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy, SK - Oboznámenie sa so vzdelávacou ponukou partnera zo zahraničia

27.10.2017 17:28

PL - Każdy z Parków przedstawi partnerowi swoją ofertę edukacyjną. Odbędzie się to w formie wycieczek podczas których zaprezentowana będzie oferta edukacyjna muzeów oraz ścieżki edukacyjne. Zorganizowane zostaną cztery wycieczki ( po dwie w każdym parku), udział w każdej weźmie 30 osób. Pierwsza wycieczka planowana jest 30 października 2017. Zadanie realizuje cel szczegółowy mikroprojektu: Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy parkami narodowymi. Szkolenie umożliwi wypracowanie dobrych praktyk w zakresie obsługi i organizacji ruchu turystycznego, które zostaną udostępnione na stronach internetowych obu Instytucji. Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy parkami gospodarującymi na tym samym terenie pomoże w lepszym i sprawniejszym zarządzaniu ruchem turystycznym.

SK - Každá zo strán predstaví partnerovi svoju vzdelávaciu ponuku. Uskutoční sa to v podobe exkurzií v rámci ktorých budú prezentované vzdelávacie ponuky múzeí a náučné chodníky. Pripravia sa 4 exkurzie (po dve na každej strane hranice) a každej z nich sa zúčastní 30 ľudí. Prvá exkurzia je naplánovaná na 30. októbra 2017. Úloha vyplní nasledujúci cieľ mikroprojektu: výmena informácií a skúseností medzi partnermi. Školenie umožní vypracovanie správnych postupov v oblastí obsluhy a organizácie cestovného ruchu, ktoré budú sprístupnené na internetových stránkach obidvoch inštitúcií. Výmena informácií a skúseností medzi partnermi hospodáriacimi na tom istom území prispeje k lepšiemu a účinnejšiemu spravovaniu cestovného ruchu.

logo Interreg PL-SK
logo Euroregion TATRY
logo Tatrzański Park Narodowy
logo Štátne Lesy TANAP-u
logo Prešovský samostprávny kraj

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 5/2021

TATRY č. 5/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020