Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Odborníci sa ohradzujú voči tvrdeniam aktivistov

22.11.2021 13:05

Tatranská Lomnica (22. novembra 2021) – Štátne lesy TANAP-u sa ohradzujú voči vyjadreniam niektorých kvázi ekológov, ktorí s obľubou prezentujú svoje názory na sociálnych sieťach. A to bez toho, aby poznali závery výskumov, do ktorých sú zapojení aj skutoční odborníci z iných krajín.

„Unavujú nás tvrdenia amatérskych ekológov, ktorí na základe svojich pocitov dávajú mediálne vyjadrenia k vysoko odborným témam. A to bez relevantných skúseností s výskumnou činnosťou, bez serióznej výskumnej praxe, bez poznania metodiky práce i odborných výstupov,“ uviedla Zuzana Homolová, vedúca Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici na margo tvrdení ekologického aktivistu Erika Baláža, ktorý interpretáciu výsledkov vedeckého výskumu týkajúceho sa uhlíkovej bilancie vo svojom facebookovom statuse označil za manipuláciu.

Závery, ktoré vyplynuli z riešenia výskumnej úlohy Uhlíková bilancia diferencovane manažovaných lesných ekosystémov TANAP-u po prírodných disturbanciách, prezentovali Štátne lesy TANAP-u uplynulý piatok na tlačovej konferencii pri príležitosti 17. výročia vetrovej kalamity, ktorá 19. novembra 2004 zasiahla Vysoké Tatry. Jej hlavným riešiteľom je Technická univerzita vo Zvolene, ktorá na ňu získala financie cez grantovú schému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátne lesy TANAP-u so svojou výskumnou stanicou, ako vedeckou inštitúciou akreditovaného pracoviska ministerstva, pri výskume spolupracovali ako spoluriešitelská organizácia.

Do tzv. pokalamitného výskumu sa zapojili experti z viacerých európskych krajín. „O jeho serióznosti a medzinárodnom význame svedčí nielen to, že pokalamitné výskumné plochy boli zaradené do národnej siete LTER, čo je názov pre dlhotrvajúci ekologický výskum, ale aj použité metódy,“ pripomína Zuzana Homolová, vedúca Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u. Jeho doterajšie výsledky potvrdili, že citlivý manažment, postavený na odbornom základe, v ktorom sa spájajú dlhoročné skúsenosti, rešpekt a úcta voči prírode, má aj v národnom parku svoje opodstatnenie – a zvlášť na územiach, ktoré boli v minulosti pozmenené ľudskou činnosťou.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020