Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 /Projekt financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

22.06.2017 08:40

PL – Tatrzański Park Narodowy i Štátne Lesy TANAP-u kolejny raz realizują wspólny projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Tym razem pracownicy obu parków będą uczestniczyć we wspólnych szkoleniach, których tematyka jest ściśle związana z wykonywaną pracą.

SK – Tatrzański Park Narodowy a Štátne Lesy TANAP-u opäť realizujú spoločný projekt financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Tentokrát sa zamestnanci oboch parkov zúčastnia spoločných školení, ktorých predmet je úzko spojený s vykonávanou prácou.

PL - Szkolenia / SK - Školenia:

  1. Szkolenia wysokogórskie i lawinowe / Vysokohorské a lavínové školenia
  2. Szkolenie biometryczne / Biometrické školenie
  3. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną partnera z zagranicy / Oboznámenie sa s vzdelávacou ponukou cezhraničného partnera
  4. Filozofia udostępniania obszarów chronionych / Filozofia sprístupňovania chránených území

PL - Cele mikroprojektu / SK - Ciele mikroprojektu

PL - Celem mikroprojektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników parków narodowych w Tatrach po obu stronach granicy. Cykl szkoleń zdecydowanie poprawi umiejętności oraz zwiększy poziom wiedzy parkowców na temat ich sąsiadów, co poprawi jakość współpracy obu instytucji oraz wpłynie pozytywnie na obsługę turystów w obu krajach.

SK - Hlavným cieľom mikroprojektu je zvýšiť odbornú kvalifikáciu pracovníkov národných parkov v Tatrách na obidvoch stranách hranice. Cyklus školení výrazne zlepší zručnosti a zvýši úroveň vedomostí  pracovníkov parkov na tému ich susedov, čo zvýši kvalitu spolupráce obidvoch inštitúcií a bude mať pozitívny vplyv na obsluhu turistov v obidvoch krajinách.

PL - Projekt realizowany będzie od 1  czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku we współpracy ze ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA. Strona internetowa partnera wiodącego: http://tpn.pl/. Strona internetowa partnera: http://www.lesytanap.sk/sk/

SK - Projekt bude realizovaný od 1. júna 2017 r. do 31. mája 2018 r. vo spolupráci so ŠTÁTNYMI LESMI TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA. Internetová stránka vedúceho partnera: http://tpn.pl/. Internetová stránka partnera: http://www.lesytanap.sk/sk/

PL - Wartość całkowita mikroprojektu wynosi 27 711,90 EURO / SK - Celková hodnota projektu je 27 711,90 EUR

PL - Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 / SK - Projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) v 85% v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

logo Interreg PL-SK
logo Euroregion TATRY
logo Tatrzański Park Narodowy
logo Štátne Lesy TANAP-u
logo Prešovský samostprávny kraj