Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Projektoví partneri opäť v Tatrách

13.01.2022 12:10

HUSKROUA (autor: Martina Petránová) Tatranská Lomnica (13. januára 2022) – V priestoroch Štátnych lesov TANAP-u v Tatranskej Lomnici včera odštartoval dvojdňový monitoring slovenskej časti medzinárodného projektu Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska. Po neformálnom stretnutí všetkých slovenských partnerov projektu a diskusii so zástupcom technickej podpory pri implementácii a riadení cezhraničných projektov prišli na rad exkurzie v teréne. Prehliadky miest, kde sa projekt realizuje, pokračujú aj dnes.

Hlavným cieľom projektu, ktorý je realizovaný prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 spolufinancovaného Európskou úniou, je zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov na dopady klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne. Jednotlivé aktivity projektu okrem rekonštrukcie lesných ciest, zlepšenia protipovodňovej infraštruktúry či zakladania, ochrany a výchovy mladých lesných porastov s dôrazom na adaptáciu na zmenu klímy zahŕňajú napríklad aj zakladanie demonštračných plôch s cieľom sledovať vplyv odbornej starostlivosti na stabilitu porastov, výstavbu lesnej škôlky i skleníkov, vybudovanie demonštračno-vzdelávacieho centra Les a klíma a v neposlednom rade aj výmenu poznatkov a skúseností medzi slovenskými a ukrajinskými lesníkmi.

„Štátne lesy TANAP-u ako jeden z partnerov projektu doposiaľ realizovali viacero aktivít, ktoré prispeli k obnove lesných porastov zasiahnutých klimatickými zmenami. Výsledkom týchto opatrení bude zdravší a odolnejší les, schopný plniť všetky svoje funkcie vrátane tých, ktoré dnes od neho požaduje spoločnosť,“ konštatuje Radoslav Žlkovan z odboru starostlivosti o lesy Štátnych lesov TANAP-u, ktoré spravujú pozemky štátu v najstaršom národnom parku na Slovensku. Doteraz sa Štátnym lesom TANAP-u podarilo v rámci projektu zalesniť plochu 46,12 hektára, na ktorej vysadili 121 136 sadeníc, okrem toho realizovali celoplošné i pomiestne vyžínanie na území s rozlohou 204,13 hektárov či prečistky na výmere 357,55 hektára. Zároveň vyčistili lesné chodníky v dĺžke takmer 72,93 kilometra a urobili aj viacero opatrení na ochranu sadeníc voči ohryzu zverou, vrátane osadenia oplôtkov v dĺžke 1,7 kilometra. Obväzovanie haluzinou využili na ploche 18,96 hektára, nanesením prípravku Cervacol ochránili ďalších 211 684 kusov sadeníc. Na území Tatranského národného parku ešte v roku 2020 pribudli aj dve demonštračné plochy – v Javorovej a Babej doline, kde lesníci sledujú vplyv odbornej starostlivosti na stabilitu porastov. K zvýšeniu povedomia širokej verejnosti o úlohe lesov pri riešení problémov súvisiacich so zmenou klímy majú pomôcť aj infotabule osadené popri zrekonštruovaných lesných cestách a chodníkoch.

Ešte vlani sa slovenskí lesníci zúčastnili odbornej terénnej exkurzie na Ukrajine, ďalšie školenie so zameraním na realizáciu postupov obhospodarovania lesov v kontexte klimatickej zmeny bolo minulý rok v novembri na Slovensku. Výsledkom vzájomnej výmeny skúseností a poznatkov slovenských a ukrajinských partnerov projektu je dvojjazyčná odborná publikácia OSVEDČENÉ POSTUPY V OBLASTI STAROSTLIVOSTI A OCHRANY LESNÝCH PORASTOV OVPLYVNENÝCH DOPADMI ZMENY KLÍMY, ktorú vydali Štátne lesy TANAP-u.

„Azda najväčším prínosom projektu je z pohľadu všetkých partnerov ochota slovenských a ukrajinských lesníkov spolupracovať. Už počas prvej študijnej cesty na Ukrajinu boli evidentné rôzne prístupy k starostlivosti o les, avšak cieľ máme rovnaký – zvýšiť odolnosť a adaptabilitu karpatských lesných ekosystémov na dopady klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne,“ uzatvára Žlkovan.

Hlavným partnerom projektu s celkovým rozpočtom 3 523 870,16 eura je Užhorodský lesný podnik. Ďalšími partnermi sú okrem Štátnych lesov TANAP-u susediace Lesy mesta Kežmarok a Lesy Mesta Spišská Belá, ukrajinský Vyhodský lesný podnik a Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatského regiónu „FORZA“. Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 3 171 483,12 eura.

Projekt je realizovaný od 17. decembra 2019 do 16. decembra 2022.