Oznamy a výzvy

Výzva na predkladanie ponúk (zadávanie podprahovej zákazky)

28.08.2008 01:08

Rekonštrukcia budovy ochranného obvodu Štrbské Pleso

 1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
  Názov: Štátne lesy Tatranského národného parku
  Kontaktné miesto: 059 60 Tatranská Lomnica
  IČO: 31966977
  Adresa:
  • Obec (mesto): Tatranská Lomnica
  • PSČ: 059 60
  • Ulica: 66
  Kontaktná osoba: Ing.Janka Javorská
  Telefón: 052/4780367
  Fax: 052/4780359
  Elektronická pošta: jjavorska@lesytanap.sk
  Internetová adresa: www.lesytanap.sk

 2. Predmet zákazky
  • Uskutočňovanie stavebných prác X
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskuyonovani stavebných prác
  • Realizácia stavby zodpovedajúcim požiadavkám obstarávateľskej organizácie

 3. Názov predmetu zákazky
  Rekonštrukcia budovy ochranného obvodu Štrbské Pleso

 4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
  NIE X ÁNO
  V prípade rozdelenia zákazky na časti, ponuky môžu byť predložené na:
  • jednu časť
  • viacero častí
  • všetky časti
  V prípade rozdelenia zákazky na časti, predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce časti:

 5. Opis predmetu zákazky
  Rekonštrukcia budovy ochranného obvodu Štrbské Pleso

 6. Miesto dodania predmetu zákazky
  ŠL TANAPu - ochranný obvod Štrbské Pleso

 7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
  Hlavný predmet
  45.00.00.00-7
  Ďalšie predmety

 8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

 9. Možnosť predloženia variantných riešení:
  NIE X ÁNO

 10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
  Predpokladané ukončenie dodávky 30.10.2009
  Alternatívne:
  Predpokladané trvanie zmluvy: počet mesiacov 12 počet dní 0

 11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
  z vlastných zdrojov

 12. Podmienky účasti záujemcov:
  § 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou
  § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru
  § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby

 13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
  Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
  - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1. X
  v opačnom prípade iná, nasledovná adresa:
  Názov:
  Kontaktné miesto:
  Adresa:
  • Obec (mesto):
  • PSČ:
  • Ulica:
  Kontaktná osoba: Mária Lineková
  Telefón: 052/4780360
  Fax: 052/4780359

  Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 10.09.2008 14:00

  Úhrada za súťažné podklady: NIE X ÁNO

  Výška úhrady za súťažné podklady: 0 SKK
  Podmienky a spôsob úhrady:

 14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
  Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 06.10.2008 čas: 10:00
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
  - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1 X
  v opačnom prípade iná adresa, ktorá je nasledovná:
  Názov:
  Kontaktné miesto:
  Adresa:
  • Obec (mesto):
  • PSČ:
  • Ulica:
  Kontaktná osoba: Mária Lineková
  Telefón: 052/4780360
  Fax: 052/4780359

 15. Otváranie ponúk:
  Dátum a čas otvárania ponúk: 06.10.2008 o 10:30
  Miesto otvárania ponúk: ŠL TANAPu Tatranská Lomnica ,I.posch.č.dv.106

 16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
  1. Cena v Sk

  2. počet zrealizovaných stavebných zákaziek nad 3,0 mil.Sk –bez DPH počas posledných 2 rokov

 17. Lehota viazanosti ponúk:
  27.10.2008

 18. Ďalšie informácie :

 19. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?
  neprichádza do úvahy

 20. Použitie elektronickej aukcie
  Nepoužije sa.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby: : Ing. Marián Šturcel
Registračné číslo: DO190-191-2001

Podpis odborne spôsobilej osoby:

Príloha na stiahnutie