Archív oznamov a výziev

2005 : 2006 : 2007 : 2008 : 2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : 2022 :

 • 16.02.2011: Výberové konanie na obsadenie miest
 • 17.10.2011: Prehľad známych vlastníkov lesných pozemkov, ktorí doposiaľ nepožiadali o vrátenie užívacích práv podľa osobitných predpisov k 1.1.2011
  Na základe prijatých záverov 19. porady vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 22.mája 2008 k bodu „Správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom“ zverejňujeme prehľad známych vlastníkov lesných pozemkov, ktorí doposiaľ nepožiadali o vrátenie užívacích práv podľa osobitných predpisov.

  Okresy Poprad, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Kežmarok časť – súbor: okresy-spolu-1.xls
  Okresy Stará Ľubovňa a Kežmarok časť – súbor: okresy-spolu-2.xls

  Okrem internetovej stránky sú prehľady vyvesené aj na vývesných tabuliach jednotlivých ochranných obvodov Štátnych lesov Tatranského národného parku (v Habovke, na Podbanskom, na Štrbskom Plese, vo Vyšných Hágoch, v Dolnom Smokovci, v Tatranskej Lomnici, na Kežmarských Žľaboch, na Podspádoch a v Spišskej Starej Vsi).
  Vlastníci, ktorí chcú na základe prehľadu požiadať o vydanie lesných nehnuteľností do užívania, nech si podajú žiadosť o vydanie užívacích práv k lesným nehnuteľnostiam s uvedením mena, bydliska, rodného čísla, príp. dátumu narodenia, kat. územia, kde sa nehnuteľnosť nachádza a čísla listu vlastníctva na Štátne lesy TANAPu, Odbor pozemkovej držby a reprivatizácie v Tatranskej Lomnici.